Zorg Nieuws

Ministers Adriaansens en Kuipers naar VS voor missie biomedische innovatie

5 uur 17 minuten ago
Meer dan vijftig innovatieve Nederlandse bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf) en kennisinstellingen gaan mee op een economische missie (zondag 4 – vrijdag 9 juni 2023) naar Boston, Verenigde Staten. Ze nemen deel aan de BIO International Convention, het grootste mondiale evenement en beurs op het gebied van biotechnologie. Ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) leiden gezamenlijk de handelsmissie in Boston.

Kabinet neemt besluit over ratificatie van het facultatief protocol bij VN-verdrag handicap en het IVRK

2 dagen 18 uur ago
Minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen hebben namens het kabinet besloten om het facultatieve protocol van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag handicap) en het derde facultatieve protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (hierna: IVRK) te ratificeren. Het kabinet start direct met het ratificatieproces van het protocol bij het VN-verdrag handicap. Het ratificatieproces voor het derde facultatief protocol bij het IVRK start na afronding van het ratificatieproces bij het VN-verdrag handicap en na een expliciet weegmoment.  Afgelopen periode is het advies van de Raad van State bestudeerd en besloten om tot ratificatie over te gaan. Ratificatie van het protocol versterkt de bescherming van de rechten van de mens in de nationale én internationale rechtsorde.

Boris van der Ham vraagt vakbonden cao-gesprek volgende week te hervatten

3 dagen 18 uur ago
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft de vakbonden het aanbod gedaan om volgende week verder te gaan vergaderen nadat de gesprekken een week geleden afketsten, vertelt VGN-voorzitter Boris van der Ham. “Ik heb net de hand uitgestoken om de puzzel verder te volmaken.”
Wilbert Zuil

Wim Groot: ‘Inzet consultants bij IZA komt door Mededingingswet’

3 dagen 20 uur ago
De zorgsector zet massaal advies- en consultancybureaus in bij het opstellen van de plannen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Dat komt volgens hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot ook doordat zorgorganisaties bij de beoordeling rekening moeten houden met de Mededingingswet.
Suzanne Bremmers

Groene GGZ: de natuur als medicijn

3 dagen 21 uur ago
Zonder ingrijpen vervijfvoudigen de uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in 2060. Om de sector te vergroenen en het tij te keren, is de Groene GGZ opgericht. Ambassadeur Joep Verbugt noemt het een belangrijke stap. “Het is tijd voor nieuwe benaderingen. De Groene GGZ kan de gangmaker worden in de beweging naar mentale gezondheid.”
Laura van Elst

Professor Jan Kremer speciaal gezant passende zorg namens VWS

4 dagen 2 uur ago
Om de zorg toekomstbestendig te maken is vernieuwing van het zorgstelsel noodzakelijk. Als belangrijk (deel van de) oplossing hiervoor zetten alle ondertekenende partijen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) volop, en in de breedte van alle aspecten en terreinen van de zorg, in op passende zorg. Passende zorg is zorg die bewezen effectief is en waarde toevoegt, die samen met zorgverlener en patiënt tot stand komt en die zich meer richt op gezondheid dan op ziekte. In de afgelopen periode heeft Jan Kremer als speciaal gezant Passende zorg bij het Zorginstituut het kader voor Passende zorg ontworpen en de beweging naar deze zorg gestimuleerd en geconcretiseerd.

‘Gratis’ consultants storten zich massaal op aanvragen IZA-geld

4 dagen 21 uur ago
Zorginstellingen schakelen massaal consultancybureaus in om hun IZA-plan rond te krijgen. Dat kost vele miljoenen euro’s. Maar voor zorginstellingen is het gratis, want zij kunnen de advieskosten declareren bij hun aanvraag voor transformatiegeld. Mirjam Hagen van ouderenzorginstelling QuaRijn in Doorn: “Als je de uitgaven ziet die mijn regio maakt voor consultants, zouden we ons langzamerhand moeten schamen.”
Frits Baltesen

Is ‘samen-redzaamheid’ het nieuwe antwoord op de vergrijzing?

5 dagen ago
Partijen in de zorg onderschatten de kracht van het groeiende aantal burgerinitiatieven voor zorg en ondersteuning. Dat bleek uit het werkbezoek van koningin Máxima aan de dialoogbijeenkomst over de brug tussen formele en informele zorg in Dorpshuis Austerlitz op 23 mei. “Hoe meer vergrijzing, hoe meer vitale ouderen die hulpbehoevende ouderen kunnen ondersteunen.”
Bart Kiers

Met het nummer ‘Het is oké’ van sor & Tabitha start VWS nieuwe jongerencampagne over mentale gezondheid

6 dagen ago
Vandaag – in de week van de mentale gezondheid – lanceren VWS, sor en Tabitha het nummer ‘Het is oké’. Hiermee trappen zij de nieuwe jongerencampagne ‘Hey, het is oké’ af. Met het nummer willen ze jongeren het vertrouwen geven om te praten als ze zich bijvoorbeeld somber of gestrest voelen. Vandaag zingen sor en Tabitha het nummer voor het eerst tijdens een verrassingsoptreden op het ROC TOP in Amsterdam.

‘Na de opt-in is toestemming voor gegevensuitwisseling een heikel punt’

6 dagen 2 uur ago
Sinds in april de tijdelijke regeling uit de coronatijd is komen te vervallen, worstelen zorgaanbieders met de toestemming van patiënten om medische gegevens uit te wisselen. Huisartsencoöperatie West-Brabant lanceerde onlangs een regionale tool om daarmee te helpen, terwijl VZVZ nog voor de zomer een landelijke oplossing wil presenteren.
Sytse Wilman

Maurice van den Bosch: ‘Dit is hoe we in de Nederlandse zorg moeten innoveren’

6 dagen 6 uur ago
Het OLVG maakt sinds deze week gebruik van Pacmed Critical, een AI-model dat werd ontwikkeld in het Amsterdam UMC. De zes andere Santeon-ziekenhuizen volgen later. OLVG-bestuursvoorzitter Maurice van den Bosch hoopt daarmee het goede voorbeeld te geven voor meer samenwerking tussen umc’s, topklinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen om innovaties te implementeren en op te schalen.
Sytse Wilman

Wetsvoorstel woonplaatsbeginsel: koersen op invoering per 1 januari 2025

6 dagen 16 uur ago
Gemeenten, Rijk en andere partijen werken al jaren aan de transitie “van beschermd wonen naar een beschermd thuis”. Voor mensen met psychische problemen wordt het daardoor vaker mogelijk thuis of in de eigen woonplaats te blijven wonen, met ambulante ondersteuning. Verhuizing naar een instelling voor beschermd wonen zal minder vaak nodig zijn.

Beroepsnorm in de maak om broeikasgassen op de OK terug te dringen

6 dagen 20 uur ago
De juridische overwinning van Urgenda heeft het verduurzamen van de operatiekamer (OK) in een stroomversnelling gebracht. Dankzij VWS-subsidie doet de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) onderzoek naar duurzaam verdoven. De nieuwe beroepsnorm moet in 2025 geïmplementeerd zijn.
Laura van Elst

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

1 week ago
Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Op dit moment betaalt elke cliënt die van een of meer van deze voorzieningen gebruik maakt, € 19 per maand (het abonnementstarief), ongeacht het inkomen. Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2026 in. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode verder uitgewerkt.