U bent hier

Gemeenten Nieuws

Enquête ondersteuningsbehoefte i.v.m. invoering Wnra

VNG Nieuws - 0 sec geleden
Als werkgeverskoepel heeft de VNG de ambitie haar leden te faciliteren bij de voorbereiding en invoering van de Wnra op organisatieniveau. Om dit planmatig te kunnen organiseren is het voor ons nodig te weten wat de leden van ons verwachten. Daarom vragen we u onze enquête in te vullen.

In maart was er al een enquête over de Wnra, deze ging over opleidingsbehoeften. In deze tweede enquête gaat het over ander zaken waarmee u als werkgever gefaciliteerd zou kunnen worden bij de invoering van de Wnra binnen uw organisatie.

De vraag aan u is of uw organisatie, op basis van wat u nu kunt overzien, van een aantal genoemde diensten gebruik zou (willen) maken. In een (onverplichte) nadere toelichting kunt u aangeven aan welke voorwaarden of specificaties de betreffende dienst of product wat u betreft moet voldoen.

De mail met een link naar de enquête is verstuurd naar de secretaris/algemeen directeur van uw gemeente, met het verzoek de enquête door te geleiden naar de meest aangewezen persoon binnen de organisatie. De enquête sluit op 8 juli aanstaande.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Eerste Kamer stemt in met participatieverklaring nieuwkomers

VNG Nieuws - 3 uur 13 min geleden
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de invoering regelt van het participatieverklaringstraject voor inburgeringsplichtige vreemdelingen. Dit traject is een eerste fase van het inburgeringsproces.

Hiermee zijn alle nieuwkomers verplicht om als onderdeel van hun inburgering een participatieverklaringstraject te doorlopen dat wordt afgesloten met het ondertekenen van een participatieverklaring.

Met het ondertekenen van de participatieverklaring verklaren de nieuwkomers dat ze kennis hebben genomen van de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) en dat ze deze respecteren. De nieuwkomers laten hiermee hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving zien en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Mbo-helpdesk voor vluchtelingen opent op 5 juli

VNG Nieuws - 13 uur 51 min geleden
Vluchtelingen met een middelbaar opleidingsniveau kunnen vanaf woensdag 5 juli met al hun vragen over het mbo terecht bij Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. De nieuwe mbo-helpdesk verstrekt ook informatie en advies aan medewerkers van organisaties die vluchtelingen begeleiden.

Vluchtelingen met een potentieel middelbaar opleidingsniveau krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), omdat goede informatie en begeleiding vaak ontbreekt. Deze groep potentiële mbo'ers is in de afgelopen jaren bovendien substantieel gegroeid door de verhoogde instroom van vluchtelingen in Nederland.

Diverse vragen

De mbo-helpdesk beantwoordt diverse vragen van vluchtelingen en hun begeleiders over alle aspecten van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om studie- en beroepskeuze, toelatingseisen, voorschakeltrajecten en de financiering van opleidingen. In de komende twee jaar breidt het UAF haar dienstverlening geleidelijk uit voor (de in potentie) middelbaar opgeleide vluchtelingen.

UAF

Het UAF is de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland (opgericht in 1948) en heeft veel ervaring met de begeleiding van hoger opgeleide vluchtelingen tijdens hun studie en het helpen zoeken naar een baan op hun niveau. Van de door het UAF begeleide vluchtelingstudenten, volgt momenteel 30% een opleiding op wo-niveau, 46% een opleiding op hbo-niveau en 24% een opleiding op mbo-niveau (bron: jaarverslag 2016).

Meer informatie
 • De mbo-helpdesk is vanaf 5 juli bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag via het telefoonnummer van het UAF: (030) 252 08 35 en mbo@uaf.nl
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Voortgang onderhandelingen Cao Gemeenten

VNG Nieuws - wo, 21/06/2017 - 11:52
Op 19 juni heeft de zesde onderhandelingsronde over de Cao Gemeenten plaatsgevonden tussen de VNG en de vakbonden. De gesprekken zijn in constructieve sfeer verlopen en worden op 3 juli voortgezet.

Afgelopen maanden hebben de VNG en de vakbonden intensief met elkaar gesproken. Tijdens het overleg van 19 juni is er belangrijk voortgang geboekt. Beiden hebben de wens om op korte termijn tot een onderhandelaarsakkoord te komen.  

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Gemeenten, aanbieders en Rijk werken aan knelpunten JeugdGGZ

VNG Nieuws - wo, 21/06/2017 - 11:44
Jongeren met complexe psychische problemen hebben adequate hulp nodig. Helaas is ook na de decentralisatie sprake van wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie. Gemeenten, aanbieders en Rijk werken gezamenlijk intensief aan oplossingen voor dit taaie probleem.

Signalen van ouders, mediaberichten en een Kamerdebat houden deze uitdaging hoog op ieders agenda.

Passende jeugdhulp

Gemeenten hebben de opdracht passende jeugdhulp te bieden. Dat betekent dat er , als er een wachtlijst is, overbruggingszorg wordt geboden die van voldoende kwaliteit is. Er kan ook een andere passende plek gezocht of gecreëerd worden, waardoor een kind van de wachtlijst verdwijnt. Gemeenten zijn daarop aanspreekbaar. Verder heeft de VNG met het ministerie van VWS de afspraak dat er in ieder gemeente een doorzettingsmacht is, een aanspreekpunt voor ouders.

Casustafels

Van gemeenten mag verwacht worden dat ze op een voldoende schaalniveau, de regionale is daarvoor het meest logisch, een specifieke casustafel hebben waar een (kleine) groep deskundigen  onderling bekijkt waar kinderen die nergens terecht lijken te kunnen, alsnog geplaatst kunnen worden. Er is een aantal regionale voorbeelden, zoals Amsterdam–Amstelland, Utrecht, Rijnmond, Midden-IJssel Oost Veluwe die laten zien dat dit goed werkt.

De VNG gaat op korte termijn in kaart brengen in welke van de 42 regio´s zo´n dergelijke setting nog niet is, zodat die er alsnog komt.

Geld niet enige obstakel

Geld is vaak niet het directe probleem van de wachtlijsten. Het gaat er allereerst om of instellingen bereid zijn hun nek uit te steken en de flexibiliteit en expertise hebben een complexe casus op te pakken. Voor een deel zal de expertise bij instellingen ook verder ontwikkeld moeten worden, met behulp van deskundigen en bijv. het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).
 
 
 
 
 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Aanvullende studies Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

VNG Nieuws - di, 20/06/2017 - 16:46
Het ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)’-onderzoek is in juli 2016 gepubliceerd. Nu zijn een aantal aanvullende studies op dat rapport uitgevoerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door het RIVM, de Universiteit Utrecht (IRAS) en Wageningen UR.

Resultaten

Resultaten van het onderzoek zijn:

 • Binnen een straal van 1 km rond een gemiddeld pluimveebedrijf komt tussen 3,7% (2013) en 15,9% (2010) meer longontsteking voor. Het gaat gemiddeld om 7,2% extra patiënten. Er zijn sterke aanwijzingen dat fijnstof en componenten ervan mensen gevoeliger maken voor luchtweginfecties. Ziekteverwekkers afkomstig van dieren zijn niet uit te sluiten.
 • Ook rondom geitenhouderijen hebben mensen een grotere kans op longontsteking. Binnen een straal van 1,5 of 2 km rond een gemiddeld geitenbedrijf komt tussen 12,3% en 52,1% meer longontsteking voor. Het gaat gemiddeld om 5,4% extra patiënten. Wat deze toename veroorzaakt is nog onduidelijk.
 • In het studiegebied gaat het om circa 150 geitenhouderijen, terwijl de pluimveehouderijen veel talrijker zijn. Dit verklaart waarom het percentage bij pluimvee en geiten vergelijkbaar is, ondanks het feit dat de gevonden risicoverhoging rondom een gemiddelde geitenhouderij duidelijk hoger is dan voor een gemiddelde pluimvee­houderij.
 • Het onderzoek bevestigt ook de eerdere conclusie dat mensen met COPD, die in de buurt van veehouderijen wonen, vaker en ernstiger klachten hebben dan mensen die op grotere afstand van veehouderijen wonen.
 • Uit luchtmetingen in de woonomgeving blijkt dat de concentratie endotoxinen in de lucht dichterbij de veehouderij toeneemt. Dat gebeurt ook als de dichtheid, het aantal veehouderijen in een gebied, groeit. Veehouderijsectoren met de hoogste uitstoot van fijnstof dragen bij aan de concentratie van endotoxinen in de leefomgeving. Maar ook sectoren van de veehouderij met een lagere uitstoot van stoffen, leveren een substantiële bijdrage aan de concentratie van endotoxinen in de leefomgeving.
Hoe verder?
 • Het Rijk laat verder onderzoek uitvoeren om de oorzaak van de ziektedruk rond geitenhouderijen te verduidelijken, omdat meer inzicht nodig is voordat maatregelen kunnen worden getroffen.
 • In de tussentijd roept het Rijk gemeenten en provincies op om bij het nemen van besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningen, rekening te houden met deze zorgelijke signalen.
 • Helaas zijn de mogelijkheden voor gemeenten beperkt. VNG zal dan ook met het Rijk in overleg treden over passende maatregelen totdat de oorzaken beter bekend zijn.
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Petitie voor kindcentra aangeboden aan Tweede Kamer

VNG Nieuws - di, 20/06/2017 - 13:48
De manier waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht moet anders! Essentieel is de vorming van integrale kindcentra. Dit bepleiten vertegenwoordigers vanuit kinderopvang, onderwijs en gemeenten bij de Tweede Kamercommissies SZW en OCW. Zij bieden vandaag de Petitie Kindcentra aan.

Alle partijen vragen de Tweede Kamer om op zo kort mogelijke termijn aan te dringen op de realisatie van:

 • een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 16 uur per week voor de 2-4 jarigen
 • een recht op toegang tot kinderopvang voor alle kinderen van 10 uur per week voor de 4-12 jarigen
 • de mogelijkheid om kindcentra te vormen waar vanuit één organisatie zowel primair onderwijs aangeboden kan worden als kinderopvang

Gemeenten willen de verantwoordelijkheid voor de opvang van 0-12 jarigen in integrale kindcentra. Ook de VNG ziet het grote belang en heeft dit als speerpunt bij de inzet van de kabinetsformatie benoemd.

Aanbieders petitie kindcentra

De petitie wordt aangeboden door het Platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra 2020. Kindcentra 2020 is een beweging van vier kopgroepen van bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, jeugdzorg en wethouders. Vanuit gemeenten is wethouder Samir Bashara aanwezig. De petitie wordt vandaag aangeboden met het oog op het Tweede Kamerdebat over kinderopvang op 21 juni.

De vijf brancheorganisaties - Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland en VNG - hebben zich onlangs in een gezamenlijk statement uitgesproken voor een ontwikkelrecht van 16 uur voor alle kinderen tot zij naar de basisschool gaan en voor rijke dagarrangementen met op termijn een recht op toegang tot buitenschoolse opvang.

Eén visie met doorlopende ontwikkelingslijnen

De partijen pleiten voor het (wettelijk) mogelijk maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van zulke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk. Ook de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang pleit voor de in de petitie genoemde punten en dringt erop aan om de noodzakelijke stappen nu te zetten.

Oproep aan Tweede Kamer

De partijen die de onderhandelingen voeren over een nieuw regeerakkoord zijn aan zet. Het is tijd dat er daadwerkelijk stappen gezet worden. De commissies SZW en OCW kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren door dit thema stevig te agenderen. De integrale kindcentra zijn een VNG speerpunt bij de formatie.

Meer informatie Zie ook

 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik Commissie Werk en Inkomen juni 2017

VNG Nieuws - di, 20/06/2017 - 11:54
De VNG-commissie Werk en Inkomen kwam 8 juni bijeen. De commissievergadering begon met een warm welkom voor Kees van Geffen (wethouder gemeente Oss) als nieuw commissielid en een voorstelronde.

Wethouder Kees van Geffen en gemeentesecretaris Anne de Baat (Capelle aan den IJssel) waren vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering (ALV) en hun (her)benoeming (geen tegenkandidaten) aanwezig bij de commissievergadering.

Commissielid Annalies Usmany-Dallinga is voorgedragen als lid van het VNG-bestuur (en benoemd tijdens de ALV).

Macrobudget BUIG

De commissieleden stonden uitgebreid stil bij het macrobudget en de verdeling van de (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) BUIG. De commissieleden blikken terug op de gezamenlijke commissievergadering Werk en Inkomen en Financiën van 24 mei jl. en het Bestuurlijk Overleg VNG-SZW met staatssecretaris Jetta Klijnsma van 1 juni jl.

De Commissie Werk en Inkomen vindt, net als de VNG-commissie Financiën, dat het verdeelmodel tot onacceptabele uitkomsten leidt en dat het beschikbare macrobudget ontoereikend is voor een goede uitvoering van de taken.

Er wordt een motie macrobudget BUIG voorbereid voor de ALV op 14 juni in Goes (de motie is met grote meerderheid aangenomen).

Zie ook:

Schakelpunt landelijke werkgevers

De commissie heeft ingestemd met een zo snel mogelijke realisatie van het Schakelpunt voor landelijke werkgevers.

De commissie vraagt daarbij aandacht voor het creëren van draagvlak voor het Schakelpunt. Het beoogde Schakelpunt is nieuw en moet nog landen. Het komende halfjaar wordt ervaring opgedaan met het Schakelpunt voor landelijke werkgevers; de arbeidsmarktregio’s moeten daar goed bij worden betrokken.

De commissie vraagt ook aandacht voor een goede evaluatie van het Schakelpunt.

Aanpak schulden

De VNG-commissie heeft besloten om in aanloop naar het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid van 21 juni in de Tweede Kamer opnieuw aandacht te vragen voor het pamflet ‘Naar een betere aanpak van schulden en armoede’ van VNG, Divosa, NVVK en Sociaal Werk Nederland. Het pamflet is een oproep aan het huidige kabinet en aan gemeenten en ketenpartners.

Gemeenten zijn de afgelopen periode actief geweest om de schuldenaanpak meer en meer te integreren in de sociale (wijk)teams en hebben werk gemaakt van preventie en vroegsignalering. De komende periode gaan gemeenten meer inzetten op verdere professionalisering en vakmanschap: wat werkt en wat niet? Wat zijn effectieve interventies en hoe kunnen we de wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk? Doel is de burger zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Een aantal punten uit de oproep aan het kabinet is inmiddels in gang gezet of gerealiseerd, zoals de vereenvoudiging van de beslagvrije voet en het wettelijk breed moratorium. De Commissie Werk en Inkomen wil aandacht vragen voor de nog openstaande punten:

 • De structurele oorzaken van armoede en schulden moeten worden aangepakt.
 • Het toeslagensysteem piept en kraakt; het is toe aan een grondige herziening.
 • De overheid is nu vaak de oorzaak van het ontstaan van schulden.
 • De aanpak van schulden is zo complex geworden dat mensen vaak bijna onbewust in de schulden komen.

 Op systeemniveau missen wij een doorzettingsmacht om écht werk te maken van:

 • Het aanpakken van de bijzondere incassobevoegdheden van de Rijksoverheid
 • De vereenvoudiging van de inkomensvoorzieningen
 • Een goede sturing op en financiering van het beschermingsbewind.

Zie ook:

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Participatie van vluchtelingen komt niet vanzelf op gang

VNG Nieuws - di, 20/06/2017 - 09:30
Dat was de boodschap van wethouder Han de Jager, wethouder in Alphen aan den Rijn, de eerste spreker tijdens de werkconferentie Samen Doen in Gouda van 8 juni jl.

Het Oude Stadhuys van Gouda vormde het decor voor deze eerste regionale werkconferentie: Samen Doen - Van vluchteling tot inwoner. Tijdens de werkconferentie bespraken deelnemers uit Zuid-Holland dilemma’s en praktijkverhalen met betrekking tot asielzoekers en statushouders.

Plenaire deel

Han de Jager: ‘In Nederland maken we ons schuldig aan “witdenken”. We bedenken iets en gaan ervan uit dat iedereen wel meekomt. We gaan uit van de eigen kracht van mensen en verwachten dat participatie dan wel op gang zal komen. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend.’

Na Han de Jager kwamen Tamer Alalloush en Senait Tekie aan het woord.

Tamer Alalloush komt uit Syrië en vertelde over zijn projecten Dreaming of Syria en Facebookgroep New Neighbours, want zo noemt hij statushouders liever.

Senait Tekie komt uit Eritrea en werkt nu voor Vluchtelingenwerk. Als sleutelpersoon Gezondheid maakt ze contact met statushouders. ‘Ik richt me vooral op gezondheid, want zonder een goede gezondheid is niets mogelijk.’

Workshops en Intermezzo

Na het plenaire deel gingen de deelnemers naar de verschillende workshops om daar verder te discussiëren en informatie op te halen over het onderwerp van hun keuze.

Bijvoorbeeld: Gezondheidsrisico’s statushouders seksuele en reproductieve risico’s bij Eritrese vrouwen, flexibele opvang en woonvormen en de succesvolle samenwerkingsverbanden om vergunninghouders op weg te helpen naar studie en werk.

In de middag was er een inspirerend optreden door Bright Richards van New Dutch Connections. Als metafoor voor de opdracht die we samen hebben: verder werken aan een betere opvang en integratie van vluchtelingen in Nederland.

Meer informatie Organiserende partijen
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ledenbrief over financiering Kindertelefoon, Sensoor en AKJ

VNG Nieuws - ma, 19/06/2017 - 00:00
Het kabinet heeft besloten dat de contractering en financiering van stichting De Kindertelefoon, Stichting Sensoor en Stichting AKJ vanaf 2018 naar het Rijk gaat. In een ledenbrief informeren wij gemeenten nader over wat dit besluit voor hen betekent.

Op 7 april riep de VNG in een ledenbrief alle gemeenten op om vóór 1 juni een overeenkomst te sluiten met de drie instellingen. Zij voeren taken uit die op grond van de Wmo en Jeugdwet onder de verantwoordelijkheid van gemeenten vallen.

Uit een peiling bleek dat een aantal gemeenten de besluitvorming niet op tijd kon afronden. Ook bleek uit de peiling dat ruim 78% van de respondenten graag wilde dat het VNG-bestuur zich alsnog zou inspannen om de drie voorzieningen collectief te financieren.

Overleg met VWS

Over de continuïteit van de dienstverlening van de instellingen en collectieve financiering is intensief gesproken met het ministerie van VWS. Collectieve financiering was op twee manieren mogelijk: via de VNG of via het Rijk.

Alles overwegende gaf de staatssecretaris er de voorkeur aan om met ingang van 2018 de financiering over te nemen en een wetswijziging voor te bereiden teneinde de verantwoordelijkheid voor deze taken bij het Rijk te beleggen

Heeft uw gemeente nog geen contract gesloten of juist wel?

Omdat de financiering al in 2018 naar het Rijk gaat, is het niet meer nodig dat gemeenten individueel een overeenkomst sluiten met de instellingen. Dat betekent:

 • Als uw gemeente nog geen contract heeft getekend of er moet nog besluitvorming plaatsvinden, dan hoeft u dat niet alsnog te doen.
 • Als uw gemeente al wel een overeenkomst heeft afgesloten, krijgt u bericht van de drie organisaties dat de overeenkomsten ontbonden worden in verband met gewijzigd beleid van het Rijk.
Ledenbrief Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Benoeming burgemeester Ede

Binnenlandse Zaken - Gemeenten - vr, 16/06/2017 - 12:59
De heer mr. L.J. Verhulst (René) wordt de nieuwe burgemeester van Ede. De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 8 september 2017.
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Vpb en het gemeentelijk grondbedrijf, deel 2

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 12:12
De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) geeft in nieuwsflits nummer 5 van juni 2017 uitleg over de beoordeling van het winstoogmerk van een gemeentelijk grondbedrijf (‘QuickScan’ en ‘Post QuickScan’).

Als het grondbedrijf een (fiscale) onderneming is en de gemeente buiten de bandbreedten voor de ‘WACC’ uit de handreiking valt, is de Belastingdienst bereid om op individuele basis tot een oplossing te komen.

Nieuwsflits Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf

In de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf van 6 november 2015 is voor het beoordelen van het winstoogmerk de QuickScan opgenomen. Bij twijfel of sprake is van een winstoogmerk is nader onderzoek nodig.

De SVLO noemt dat in de nieuwsflits de ‘Post QuickScan’. Hierbij wordt de werkelijk betaalde rente over het aandeel vreemd vermogen in het onderzoek betrokken. De nieuwsflits beschrijft de werkwijze en de aandachtspunten.

Grond op de openingsbalans: DCF-methode

Is sprake van een winstoogmerk, dan is het grondbedrijf een onderneming in fiscale zin en moet het een openingsbalans opstellen. In genoemde handreiking is de discounted cashflowmethode (DCF) beschreven om de waarde van de grondexploitatie(s) op 1 januari 2016 te bepalen.

Bandbreedten

Bij het toepassen van de DCF-methode blijken veel gemeenten niet te vallen binnen de in de handreiking genoemde bandbreedten (pag. 28 – aandeel eigen vermogen 30-40%, marktrente 3,0-5,0%). Daarmee ontstaat onzekerheid over de toepassing van de genoemde parameters (rentepercentage en verhouding EV/VV) bij het opstellen van de WACC-berekening (Weighted Average Cost of Capital).

Overleg met Belastingdienst

De Belastingdienst heeft aangegeven bereid te zijn om op individuele basis een werkbare oplossing aan te bieden aan gemeenten die buiten de bandbreedten vallen. Die gemeenten kunnen in vooroverleg treden met als doel om op basis van de feiten en de omstandigheden rechtszekerheid te krijgen over de te hanteren WACC.

De VNG is geen partij in deze overleggen, maar is positief over de bereidheid van de Belastingdienst om concrete afspraken te maken.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Belangrijkste punten Onderwijsachterstandenbeleid op een rij

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 11:13
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de Tweede Kamer op 30 mei een brief gestuurd over de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) vanaf 2018. De VNG heeft de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet en komt binnenkort met een ledenbrief hierover. 

De belangrijkste punten voor gemeenten uit de brief van Dekker:

 • Op dit moment is er onvoldoende draagvlak om de herziening per 2018 in te voeren. Overleg richt zich op OAB vanaf 2019
 • De kwaliteit van de nieuwe indicator die door het CBS is ontwikkeld staat wat de PO-Raad en VNG betreft niet ter discussie
 • Het ministerie van OCW kiest ervoor in 2018 de huidige bekostigingssystematiek te blijven hanteren. Voor scholen houdt dit in dat in het schooljaar 2018-2019 de bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid gebaseerd blijft op de huidige gewichtenregeling en de impulsregeling
 • Voor gemeenten betekent het beleidsarm verlengen van de huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Deze blijft gebaseerd op basis van de schoolgewichten in 2009. Daarbij wordt de ramingsbijstelling waartoe besloten is bij de OCW-begroting 2016 nagenoeg evenredig over alle gemeenten verdeeld. De meeste gemeenten zullen circa 11 procent minder ontvangen. Alleen de kleinere gemeenten ontvangen circa 7 procent minder dan in 2017
 • Twee onderdelen worden niet geraakt door de ramingsbijstelling: de extra € 5 miljoen voor kleinere gemeenten én de 3F-middelen.

Omdat de VNG meerdere geluiden van diverse gemeenten heeft ontvangen, informeren we u binnenkort in een ledenbrief over ons standpunt over de nieuwe indicator en de herverdeling van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik Commissie Financiën van 8 juni 2017

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 11:11
De VNG-commissie Financiën kwam 8 juni bijeen. Er is geproken over: herziening financiële verhouding, het formatiespel, Verdeelmodel Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG) en legesopbrengst. Herziening financiële verhouding

Een delegatie van het Ministerie van BZK geeft een toelichting op het rapport 'Rekening houden met verschil. Het rapport zelf is op moment van vergadering nog niet vrijgegeven, bij aanbieding aan de Tweede Kamer wordt het rapport openbaar.

Het rapport is opgesteld door BZK en heeft als uitgangspunt het stelsel van financiële verhoudingen, dat door de jaren heen steeds complexer is geworden. Daardoor is de huidige verdeling weinig transparant voor lokale bestuurders.

Bovendien krijgen gemeenten met grote regelmaat te maken met aanpassingen. Dit komt de stabiliteit van gemeentefinanciën – en daarmee van het beleid – niet ten goede.

Daarnaast zijn er belangrijke nieuwe gemeentelijke opgaven, waarvan het van belang is dat ze meer weerspiegeld worden in de beschikbare financiële arrangementen. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot een aantal wensen voor de invulling van de financiële verhoudingen. Het rapport behandelt daarvoor een aantal opties; bedoeling is te peilen of daarmee een goed weg is ingeslagen.

Formatiespel

Voor de onderhandelingen bij de kabinetsformatie is het noodzakelijk inzicht te krijgen in onderwerpen die gemeenten op financieel gebied belangrijk vinden. Het VNG-formatiespel kan daarbij helpen.

In het spel moeten de deelnemers - met een vast bedrag aan middelen - investeringskeuzes maken waarbij gekozen kan worden uit 19 onderwerpen. De deelnemers spelen het spel in 2 ronden, waarbij in ronde 2 opnieuw een keuze moet worden gemaakt uit dezelfde onderwerpen, maar nu met de helft aan middelen uit ronde 1. Op die manier wordt men gedwongen om - op speelse wijze - prioriteiten te leggen.

BUIG

De staatssecretaris heeft tijdens het Bestuurlijk Overleg van 1 juni 2017 BO aangegeven dat volgens haar aan het huidige verdeelmodel niet veel meer valt te verbeteren. De VNG-commissie Financiën blijft van mening dat het verdeelmodel tot onacceptabele uitkomsten leidt en dat het beschikbare macrobudget ontoereikend is voor een goede uitvoering van taken. Wordt vervolgd.

Legesopbrengst

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging bouwen, is een motie aangenomen die de minister van BZK oproept een bestuursakkoord te sluiten met gemeenten over een substantiële verlaging van de leges. In de commissie wordt gediscussieerd over een reactie hier op. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwsbrief Personen met verward gedrag - juni 2017

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 10:51
In de nieuwsbrief onder meer aandacht voor de landelijke uitrol van de crisiskaart, regionale aanpakken op de kaart gezet, het onderzoeksrapport 'Verward in de wijk en nu?' en de start van nieuwe gesubsidieerde projecten. Inhoudsopgave
 • Ervaringsdeskundige Marianne: "Zorg voor een behandeling die psychiatrie combineert met gedragsproblematiek"
 • Landelijke uitrol van de crisiskaart
 • Nieuwe projecten met subsidie van ZonMw van start
 • Het Schakelteam blogt...
 • Eén jaar verdiepingsregio’s
 • Onderzoeksrapport: Verward gedrag in de wijk, en nu?
 • Geografische kaart: Aanpak per regio
 • Regio Gooi- en Vechtstreek ondertekent samenwerkingsovereenkomst
Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

KBO-PCOB publiceert Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 10:48
'Voor de ruim 5 miljoen 55-plussers in Nederland is het van groot belang dat gemeenten aandacht hebben voor de wensen en noden van de oudere inwoners. Zeker nu gemeenten meer taken erbij hebben gekregen in zorg, participatie en de fysieke leefomgeving.'

Dit zei directeur Manon Vanderkaa van ouderenorganisatie KBO-PCOB bij de uitreking van het Manifest Seniorvriendelijke Gemeenten aan Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG.

Vanderkaa en Van Zanen

 foto: Hagar Roijackers 

Aanbevelingen aan politieke partijen

KBO-PCOB geeft in het Manifest politieke partijen aanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 'U kunt deze gebruiken als een checklist voor de seniorvriendelijkheid van uw gemeente.'

Het Manifest benoemt vijf speerpunten:

 • voldoende inkomen
 • integrale aandacht voor wonen en zorg
 • een veilige gemeente
 • digitalisering zonder uitsluiting
 • aandacht voor zingeving

Per speerpunt geeft het Manifest goede praktijkvoorbeelden. 'Veel gemeenten laten al zien dat ze het verschil kunnen maken met slim en mensgericht beleid.'

Grote verantwoordelijkheid gemeenten

'De VNG is zich er zeer van bewust dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten', aldus Jan van Zanen bij de uitreiking van het Manifest. 'Veel is nieuw en, laat ik het voorzichtig zeggen, er is niet veel geld bijgekomen. Nu de formatie bezig is zeggen we: kabinet, maak politieke ruimte voor gemeenten om meer zaken te kunnen realiseren binnen de Wmo.'

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Maak gebruik van CBS-gegevens jeugdhulp en jeugdbescherming

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 10:33
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt bij aanbieders en wijkteams gegevens uit in het kader van de uitvoering van de Jeugdwet. Gemeenten kunnen daar goed gebruik van maken. Er is een factsheet opgesteld met meer informatie hierover.

Gemeenten kunnen de gegevens voor verschillende dingen te krijgen, bijvoorbeeld om zich te vergelijken met andere gemeenten, of om zicht te krijgen op trends in het gebruik van jeugdhulp, de leeftijd van kinderen die jeugdhulp gebruiken, of trends in het verwijspatroon. 

Type gegevens en vindbaarheid

De factsheet legt allereerst uit welke gegevens bij CBS worden aangeleverd. Per 1 januari 2018 wordt daar bijvoorbeeld ook outcome aan toegevoegd. Daarnaast wordt uitgelegd waar gegevens te vinden zijn. Gemeenten kunnen niet alleen rechtstreeks op Statline gegevens vinden, ze worden ook doorgeleverd naar Waarstaatjegemeente.nl

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Proeftuin kindcentra VNG in Noord-Groningen

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 10:18
Noord-Groningen is een van de proeftuinen Kindcentra van de VNG. Deze proeftuin bestaat uit 7 gemeenten, te weten: Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Loppersum, Appingedam en Delfzijl. Deze gemeenten zijn samen één proeftuin vanwege verschillende redenen en werken al veel samen. 

Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vormen per 1 januari 2019 de gemeente Het Hogeland. Loppersum, Appingedam en Delfzijl zijn nog niet gefuseerd, maar werken ambtelijk veel samen op verschillende beleidsterreinen. Op het terrein van de ontwikkeling van Kindcentrum zijn de zeven gemeenten verenigd in het platform Kindcentrum Noord-Groningen. 

Veel kernen

Een andere reden is dat het gehele agrarische plattelandsgebied zich kenmerkt door veel kleine kernen, krimp, ontgroening, aardbevingen, werkeloosheid en veel gebruik van jeugdzorg.  De vroeg signalering is in dit gebied belangrijk om te doorbreken dat generatie na generatie de mensen in dezelfde achterstandspositie blijven. De integrale en intensieve samenwerking tussen onderwijs, opvang en zorg is een belangrijke voorwaarde.

De VNG bracht een werkbezoek aan de proeftuin in Noord-Groningen VNG adviseur Petra Raaijen maakte een verslag. Wilt u reageren op dit artikel? Dat kan via de mail petra.raaijen@vng.nl 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nu ook data particuliere verhuur in Lokale Monitor Wonen

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 09:58
De huurder van een corporatiewoning is gemiddeld een derde van zijn inkomen kwijt aan woonlasten (huur, energie en lokale belastingen). Huishoudens in de particuliere huursector geven een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten, namelijk 37%. 

Het aantal corporatiewoningen beschikbaar voor specifieke doelgroepen is in 2015 afgenomen ten opzichte van 2014. Dat geldt vooral voor de doelgroep die huurtoeslag ontvangt. Dit komt door een toename van het aantal huishoudens in die doelgroep en een afname van het aantal corporatiewoningen met een huur tot € 618.

Deze en nog veel meer feiten over het wonen zijn vanaf vandaag te vinden in de Lokale Monitor Wonen op www.waarstaatjegemeente.nl.

Voor het tweede jaar op rij zijn per regio, per gemeente en soms zelfs per wijk cijfers over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in de sociale huursector in één overzicht te bekijken. Dit jaar zijn naast gegevens uit de sociale huursector ook gegevens uit de particuliere huursector toegevoegd.

Wat valt er op?

Op basis van de cijfers valt een aantal punten op:

 • Verhoudingsgewijs geven huishoudens in particuliere huurwoningen een groter deel van hun inkomen uit aan huur- en woonlasten dan huishoudens in een corporatiewoning. In 2015 bedroegen de gemiddelde netto woonlasten in de corporatiesector € 580 en was de huurquote  33%; in de particuliere sector was dit € 815 met een gemiddelde huurquote van 37%.
 • Het aandeel dure scheefwoners (huurders huren relatief duur voor hun inkomen) én goedkope scheefwoners (huurders huren relatief goedkoop voor hun inkomen) ligt een stuk hoger in de particuliere huursector dan in de corporatiesector.
 • In 2015 woonde 12,9% van de huishoudens in een corporatiewoning duur scheef, ten opzichte van 19,6% in een particuliere huurwoning
 • In 2015 woonden 13,7% van huishoudens in een corporatiewoning goedkoop scheef ten opzichte van 15,3% in een particuliere huurwoning.
 • Het goedkoop scheefwonen in de corporatiesector is licht afgenomen met 0,7 percentpunten (van 14,4% in 2014 naar 13,7% in 2015). Het duur scheefwonen in de corporatiesector is iets toegenomen met 0,9 percentpunten (van 12,0% in 2014 naar 12,9% in 2015).
 • In de corporatiesector geven huurders in 2015 een groter deel van hun inkomen uit aan huur dan in 2014. Dit komt door een lichte daling van het netto besteedbaar inkomen en een stijging van de huurprijzen. De gemiddelde netto huurquote  van huishoudens in corporatiewoningen was in 2014 22,5% en in 2015 23,6%.
 • Het percentage huishoudens in een corporatiewoning dat een betaalrisico heeft is in 2015 licht toegenomen ten opzichte van 2014. Er is een betaalrisico als het netto besteedbaar inkomen te laag is om alle noodzakelijke uitgaven te dekken. In 2014 had 14% van de huishoudens in een corporatiewoningen een betaalrisico. In 2015 was dit 14,8%. Dit komt door een lichte daling van het inkomen en gestegen huurprijzen.
Gezamenlijk initiatief

Aedes, G4, G32, VNG en de Woonbond hebben de Lokale Monitor Wonen ontwikkeld als instrument om tot een beter lokaal woonbeleid en betere prestatieafspraken te komen.

KING en ABF Research hebben de monitor gebouwd op basis van onder andere CBS-gegevens en cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. 

Meer informatie

De Lokale Monitor Wonen is onderdeel van de site www.waarstaatjegemeente.nl
> Klik op Dashboard (bovenaan). Selecteer een gemeente (links bovenin) en klik daarna op de tegel

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Onderzoek Speel- en Beweegroutes van start

VNG Nieuws - vr, 16/06/2017 - 09:57
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit bekijken speel- en beweegroutes. De uitkomst moet duidelijk maken of dergelijke routes bijdragen aan het buiten spelen en bewegen en aan aantrekkelijkheid, veiligheid en bereikbaarheid en een goede sociale interactie in de wijk. 

Het project is bij de wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit aangevraagd door de Branchevereniging Spelen en Bewegen. De speel- en beweegplekken die een gemeente heeft, komen mogelijk beter tot hun recht met dergelijke routes. Anne Koning, voorzitter van de Branchevereniging Spelen en Bewegen hoopt dat er aanbevelingen over speelroutes komen waarmee gemeenten de openbare ruimte optimaal kunnen inrichten voor spelen en bewegen.

Deskundigen

Het onderzoek wordt begeleid door diverse wetenschappers van Wageningen Universiteit. Ook zijn er ervaringsdeskundigen opgenomen in de begeleidingscommissie, te weten: Jeroen Hoyng (kenniscentrum Sport), Christien Pieterse (GGD & JOGG), Daan Bleichrodt (IVN), Frank Hullman (Nijha) en Anne Koning (Branchevereniging Spelen en Bewegen).

Praktische informatie

Het onderzoek duurt tot in 2018 en bestaat uit verschillende deelprojecten. Voor het project is een bedrag van € 35.000,- ter beschikking gesteld door Wageningen Universiteit. Als eerste onderzoeken studenten van het vak health settings (docent: Lenneke Vaandrager) een aantal bestaande speel- en beweegroutes.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws