U bent hier

Gemeenten Nieuws

Reactie Aedes corporatiemonitor Personen met verward gedrag

VNG Nieuws - 1 uur 48 min geleden
In haar reactie op de Corporatiemonitor Personen met Verward Gedrag 2017 van Aedes gaat minister Ollongren (BZK) onder meer in op de privacyaspecten waar woningcorporaties tegen aan lopen bij het delen van informatie. Daarnaast wordt ook het veelal ontbreken van regie en eigenaarschap aangehaald.

De minister verwacht niet dat wet- en regelgeving het delen van informatie over personen met verward gedrag tussen diverse partijen in de weg staat, maar herkent wel het signaal dat informatiedeling tussen verschillende domeinen lastig is. Het is ook één van de bevindingen uit de tussenrapportage van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag.

Uitbreiding handvat gegevensdeling

Naar aanleiding van de corporatiemonitor onderzoeken de ministeries van VWS, JenV en BZK nu hoe de Rijksoverheid kan ondersteunen bij de ontwikkeling van praktische werkwijzen bij gegevensdeling.

Daarbij wordt gedacht aan een verbreding van het handvat ‘gegevensdeling in zorg- en veiligheidsdomein’ onder meer naar het woondomein. Het handvat kan op die manier ook corporaties helpen in hun dagelijkse praktijk.

Regie en doorzettingskracht

In navolging van het advies over lokale doorzettingskracht werkt het Schakelteam, in overleg met Aedes, casuïstiek uit waarin een woningcorporatie gebrek aan regie en eigenaarschap heeft ervaren na het melden van overlast door een huurder.

Om inzicht te krijgen in de oorzaak van knelpunten en te kijken welke oplossingen er zijn, wordt de causuïstiek vervolgens breed besproken.

Corporatiemonitor 2017

Voor de corporatiemonitor heeft Aedes in 2017 een enquête uitgevoerd onder 161 woningcorporaties (47% van alle corporaties) over overlast door huurders die verward gedrag vertonen. Bijna alle ondervraagde corporaties hebben te maken met overlast.

Verwaarlozing of vervuiling van de woning komen het meest voor en het merendeel van de ondervraagde corporaties geeft aan een toename van agressie en verward gedrag richting hun medewerkers te zien.

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Opvoeden in twee culturen (blog)

VNG Nieuws - zo, 17/12/2017 - 16:38
Monique Haveman is zelfstandig projectmanager, ze blogt over haar ervaringen met een groep Eritrese moeders:  Ze willen er het beste van maken, de Eritrese moeders die elke vrijdag bijeenkomen bij het CJG Ridderveld in Alphen aan den Rijn.

Met minimaal z’n tienen zijn ze, er is veel te bespreken. Over de opvoeding van de kinderen, de gezondheidszorg in Nederland en waar je terecht kunt met problemen.Het is gezellig in het lokaal bij het CJG. Eén van de moeders heeft brood gebakken – ze doen het om beurten elke week – het gaat rond bij de koffie en thee. De moeders kennen elkaar nu en ze helpen elkaar. Beth El begeleidt de groep, ze komt ook uit Eritrea en ze is pedagoge. Het gaat over moeder zijn, over opvoeden. Het is lastig om je kinderen genoeg aandacht te geven als je stress hebt over geld. Hoe is de gezondheidszorg en hulpverlening hier geregeld? Waarom is interactie zo belangrijk, spelen met je kind, complimenten geven en belonen? Hier leren kinderen voor zichzelf op te komen, dat hebben zij in Eritrea nooit geleerd. Daar was het gewoon om kinderen samen op te voeden, hier sta je er alleen voor. Alleen al daarom is het fijn om ervaringen te delen. Het is zomaar een greep uit wat er op zo’n ochtend voorbijkomt.

De tien bijeenkomsten die oorspronkelijk waren gepland voor 2017 bleken al snel te weinig te zijn. Het kostte tijd om vertrouwen te winnen van de vrouwen die zijn gevlucht voor een vijandig regime. Ook doordat over de jeugdzorg in Nederland allerlei wilde verhalen de ronde doen. Gelukkig ziet de gemeente het belang van deze bijeenkomsten en zijn er voor volgend jaar nog twaalf gepland. 

Kracht

De kracht van dit project zit in de eerste plaats in de Eritrese deskundige. Praten in je eigen taal geeft vertrouwen, je durft meer te vertellen. Zeker aan iemand die je situatie in Eritrea kent en die ook nog kennis van zaken heeft. We hebben ook veel tijd besteed aan de werving, via bestaande netwerken. We hebben een appgroep, als er iemand er niet is bellen we. Een vast programma is er niet, Beth El speelt in op de vragen die leven, al heeft ze zelf altijd wel een plan. Een belangrijk aspect van de groep is dat de vrouwen elkaar leren kennen en ondersteunen. Het onderling vertrouwen is kwetsbaar, het groepsproces vraagt aandacht. Ook omdat steeds nieuwe moeders instromen. We hebben alle Eritrese moeders in beeld en bereiken hen bijna allemaal. 

Praktisch

Het is belangrijk dat we praktische vragen serieus nemen en zoeken naar een oplossing. Vaak gaat het over geld, huisvesting of gezondheid. We maken er tijd voor en we denken nooit: dit is mijn werk niet. We zorgen dat de vrouwen bij de juiste instantie terecht kunnen. Dat vraagt afstemming met lokale partners. Dit project is eigenlijk begonnen als een reeks voorlichtingsbijeenkomsten met een tolk, maar deze kleine aanpak, in de eigen taal werkt een stuk beter. Het is een investering die zich ruimschoots terugbetaalt. Als je kinderen moet opvoeden in een cultuur die zo anders is, dan is preventieve ondersteuning hard nodig om problemen in de toekomst te voorkomen. De Eritrese doelgroep vraagt om maatwerk en een lange adem. 

Meer informatie

De gemeente Alphen aan den Rijn subsidieert het project. Monique Haveman van MiX Support voert het uit, samen met de lokale partner Kom Erbij/ BOOST. 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Wij-factor in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

VNG Nieuws - zo, 17/12/2017 - 00:00
De energietransitie grijpt in op de gehele samenleving. Burgers, bedrijven en organisaties moeten allemaal hun inzet leveren. Een sleutelrol is weggelegd voor gemeenten en de regio: zij zijn nu aan zet. Aldus VNG Programma-adviseur Annemie Lozen in Binnenlands Bestuur.

Gemeenten moeten het voortouw nemen gebouwen waar veel energie te besparen valt

annemie-loozen-2017-11-14.jpg


Annemie Loozen

In de special over vastgoed in het Binnenlands Bestuur gaat Annemie Loozen, Programma-adviseur verduurzaming maatschappelijk vastgoed, uitgebreid in op de rol die gemeenten hebben in de energietransitie. Volgens Loozen is de opgave waar we voor staan enorm en verder uitstel geen optie.

Verduurzaming van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is een kansrijke eerste stap. Niet alleen om minder energie te verbruiken, maar ook en vooral om de lokale gemeenschap te betrekken en te laten participeren', aldus Loozen.

Neem zichtbare maatregelen

De energiemaatregelen die gemeenten nemen moeten vooral zichtbaar zijn. Zonnepanelen zijn daar een goed voorbeeld van, zeker als de opgewekte stroom ook continue op een display wordt getoond. Schoolgaande kinderen zullen het er dan thuis aan de keukentafel over hebben. Maar gemeenten kunnen ook een stap verder gaan door bezoekers van een gebouw de mogelijkheid te bieden om mede eigenaar te worden van een zonnestroominstallatie en dus volledig te laten participeren.

Hieraan gekoppeld kunnen collectieve inkoopacties worden georganiseerd en zo zijn er nog een hoop voorbeelden te bedenken. De ‘wij-factor’ is cruciaal. Mensen moeten er tenslotte met elkaar over in gesprek raken, het moet gaan leven en de normaalste zaak van de wereld zijn. Gemeenten kunnen hiertoe hun gebouwen inzetten en samen met de huurder en/of de lokale energie coöperatie mee aan de slag gaan, aldus Loozen.

 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG inbreng bij Kamerbehandeling van de SZW-begroting

VNG Nieuws - za, 16/12/2017 - 13:04
Volgende week is de SZW begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit overleg vragen we de Kamer om een aantal punten bij staatssecretaris Van Ark aan te kaarten. In het bijzonder vraagt de VNG aandacht voor loondispensatie, aanpak van armoede en schulden en de BUIG-budgetten.
 • Loonkostensubsidie/loondispensatie
  De passages in het regeerakkoord over vervanging van loonkostensubsidie door loondispensatie roepen vragen op bij gemeenten. Er zijn zorgen of het gekozen middel het doel wel dichterbij brengt. De VNG wil nauw betrokken blijven bij de uitwerking van het plan, we gaan ervan uit dat onze zorgen en vragen goed worden meegenomen.
 • Armoede en schulden
  We zijn positief over de passages in het Regeerakkoord over de aanpak van armoede en schulden. Wel zouden we graag zien dat het ambitieniveau hoger komt te liggen dan nu in het Regeerakkoord is verwoord. Hiervoor hebben we diverse suggesties.
 • BUIG-budgetten
  We vragen aandacht voor de BUIG-budgetten. De laatste jaren is het macrobudget ontoereikend. We willen graag met een open grondhouding in gesprek over een acceptabele oplossing voor dit probleem en de rest van het achterstallig (financieel) onderhoud binnen het SZW-domein van gemeenten.
Lees hieronder de volledige VNG-inbreng Zie ook SZW binnenhof.jpg

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ledenbrief over continuïteit jeugdbescherming & reclassering

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 16:31
Zonder gezamenlijke afspraken zijn er continuïteitsrisico’s voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarmee de zorgplicht van gemeenten in gevaar kan komen. Hoe kunnen gemeenten en jeugdregio's de continuïteit waarborgen? In een ledenbrief informeren we gemeenten hierover. Advies VNG / onderzoek Rebelgroup

De VNG heeft een advies uitgebracht over de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit is een advies voor inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering, met een uitwerking van het subsidie-instrument voor de inkoop. Daarnaast gaat het advies over het voorkomen van liquiditeitsproblemen van het onderdeel JB en JR.

Ons advies luidt om uiterlijk vanaf 1 januari 2018 het ‘onderhanden werk’ voor JB en JR te financieren (bevoorschotten), òf financiële afspraken te maken over de opbouw van werkkapitaal met gecertificeerde instellingen voor zover daar nog geen sprake van is,  zodat liquiditeitsproblemen worden voorkomen.

Het advies over het betalen van onderhanden werk en het hanteren van de subsidievariant is vastgesteld door de VNG-subcommissie Jeugd, naar aanleiding van een onderzoek door Rebel Group. Uit dit onderzoek bleek dat zonder gezamenlijke afspraken er continuïteitsrisico’s zijn voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarmee de zorgplicht van gemeenten in gevaar kan komen.

Monitor 

Om de continuïteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering te volgen is er een vragenlijst. Deze vragenlijst is  voor regio’s zodat zij gezamenlijk zicht houden op de continuïteit van JB en JR. Wij roepen u op om deze monitor actief onder de aandacht te brengen van regiomanagers met het doel de gezamenlijke continuïteit van JB en JR te borgen.

Meer informatie

Lees hieronder alle informatie in onze uitgebreide ledenbrief, inclusief bijlagen:

 

 

 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Afkoop Wmo-regresrecht: VNG-reactie op brief CMC Consulting

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 14:25
Opnieuw zijn gemeenten benaderd met een brief van Berlimont CMC Consulting over de overeenkomst voor afkoop van het Wmo-regresrecht in 2018. Het bedrijf (gevestigd in België) beweert dat gemeenten niet zouden moeten meedoen met deze overeenkomst tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars.

In de notitie onderaan dit bericht gaan we uitgebreid in op de argumenten, onder andere naar aanleiding van vragen van gemeenten zoals die bij de VNG binnenkwamen.

Uitleg over hoogte afkoopsom

We geven onder meer uitleg hoe de hoogte van de afkoopsom tot stand is gekomen. Er zijn tot nu toe geen gegevens beschikbaar over de werkelijke regreskosten bij gemeenten: gemeenten hadden tot 2015 geen regresrecht en hebben dit niet bijgehouden. De VNG start in het eerste kwartaal van 2018 een onderzoek om meer inzicht te krijgen in de werkelijke regreskosten. De stelling van Berlimont CMC Consulting dat gemeenten tekort zouden komen aan de afkoopsom kan echter niet bewezen worden.

Cliënten niet benadeeld

De stelling van Berlimont CMC Consulting dat regrescliënten (burgers) door de overeenkomst zouden worden benadeeld, is ook onjuist. Regrescliënten zijn zelf geen partij bij de overeenkomst, er ontbreekt een onderbouwing waarom regrescliënten slechter af zijn dan wanneer er geen overeenkomst zou zijn.

Afkoop eigen bijdragen

We gaan in de notitie ook in op het waarom van de aanpassing van artikel 4 van de overeenkomst voor 2018 over de afkoop van de eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen. Deze aanpassing is in overleg met het ministerie en de minister VWS tot stand gekomen. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Beschut werken - Deel uw kennis met andere gemeenten

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 14:13
Heeft u ervaringen te delen als het gaat om beschut werk of wilt u juist leren van de ervaringen van anderen? Via een enquête wil de Programmaraad kijken of zij u van dienst kunnen zijn en een koppeling kunnen maken tussen gemeenten die zoekend zijn en gemeenten die ervaring hebben met beschut werk.

Het aanbieden van beschut werk is sinds begin 2017 een verplichting voor gemeenten. Maar het vorm en inhoud geven blijkt voor veel gemeenten nog een zoektocht. Het initiatief van de Programmaraad is er op gericht om ervaringsgemeenten die hun kennis willen delen te koppelen aan gemeenten die nog op zoek zijn.

Enquête

Afhankelijk van de via de enquête ontvangen informatie bekijkt de Programmaraad wat de mogelijkheden zijn om gemeenten te koppelen. Bijvoorbeeld via een één-op-één-koppeling in een buddy-systeem of intervisie bijeenkomsten.

Beschut werk

Beschut werk is bedoeld voor die mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die kunnen en willen werken maar hierbij zoveel begeleiding of aanpassingen nodig hebben dat dit niet lukt in een reguliere werkomgeving.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Handreiking Hoe maakt uw regio de arbeidsmarkt transparant

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 13:19
Het belang van een transparante arbeidsmarkt is groot. Gemeenten, UWV en SW-bedrijven hebben met elkaar de opdracht om alle talenten een kans te geven op de arbeidsmarkt, ook als zij een beperking hebben. De handreiking ondersteunt bij het goed in beeld brengen van kandidaten.

De handreiking van de Programmaraad is bestemd voor iedereen die binnen gemeenten en regio’s betrokken is bij het vergroten van transparantie.

In de publicatie vindt u onder meer:

 • Wat transparantie inhoudt en hoe u daarvoor een plan kunt opstellen.
 • Informatie over de verschillende manieren van ondersteuning die u aangeboden wordt.
 • Een lijst met onderwerpen voor het plan en een kaart met argumenten voor transparantie.
Vliegende brigade

Zoekt u meer persoonlijke ondersteuning bij het transparant maken van de doelgroep banenafspraak, dan kunt u contact opnemen met de vliegende brigade van de Programmaraad.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Tekort aan ‘handjes’ risico voor klimaat- en energieambities

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 13:16
Een tekort aan personeel in onder meer de bouwsector kan een probleem vormen bij klimaatadaptatie, energietransitie en asbestsanering. Het aantal banen nam vanwege de crisis de afgelopen 6 jaar sterk af, personeel is omgeschoold en de instroom van nieuw personeel blijft achter bij de behoefte.

Dat blijkt uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Al eerder deze week rapporteerde het CBS een historisch tekort op personeel in de Nederlandse industrie.

Behoefte aan 'handjes'

Met het aantrekken van de economie komt er meer werk en neemt de behoefte aan ‘handjes’ in de bouw weer toe. Maar is het steeds lastiger om de vakmannen en -vrouwen te vinden. De aantrekkende woningmarkt en de overheidsplannen om de leefomgeving klimaatbestendig te maken, de gebouwde omgeving van het aardgas af te koppelen en het asbest van daken af te halen, verhogen deze druk.

Niet alleen in de bouwsector, maar ook bij installatiebedrijven en asbestsaneerders. Bedrijven zijn vaak al intensief bezig met het werven van personeel en het bijscholen van bestaand personeel. Aanvullend is het nodig dat ook het onderwijsaanbod aansluit op de nieuwe markten in deze sectoren en dat jongeren worden aangetrokken voor studies die de benodigde expertise kunnen leveren. 

Investeren bij gemeenten

Ook gemeenten moeten flink investeren in hun afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu- en Bouwzaken. Na de crisis nam het aantal bouwaanvragen fors toe en vragen de nieuwe opgaven om specifieke kennis.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Samenwerkende Stad in woord en beeld

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 12:54
Inwoners, overheid, dienstverleners en marktpartijen vinden elkaar steeds meer in de gemeenschappelijke opgaven waar zij voor staan. Hoe kom je ondanks verschillen in belangen, interesses en competenties toch tot goede samenwerking?

Tijdens de Dag van de Stad (op 30 oktober) vroegen we deelnemers aan de workshop 'De Samenwerkende stad: een kwestie van ontmoeten!' naar ontmoetingen die tot bijzondere samenwerkingen hebben geleid.

Noties en tekeningen

De publicatie 'Samenwerkende Stad: ontmoeting van betekenis' bevat een verhalend verslag van de gesprekken voorafgaand aan en in de worskhop. Uit de opgetekende verhalen destilleerde we enkele centrale noties. Tekenaars maakten infographics van de verhalen.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG stelt Model subsidieregeling kinderopvang beschikbaar

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 12:40
De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gaat in op 1 januari 2018. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het realiseren van een aanbod opvang voor kinderen waarvan de ouders niet onder de kinderopvangtoeslag vallen. In dit kader maakte de VNG een model subsidieregeling kinderopvang.

Met de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verdwijnt het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

 • 09.05-68.jpg Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de VVE, maar óók voor het realiseren van een aanbod opvang voor kinderen waarvan de ouders niet onder de kinderopvangtoeslag vallen. Gemeenten hebben de keuze om het aanbod bij de kinderopvangorganisatie in te kopen.
 • De gemeente heeft de keuze om ouders of kinderopvangorganisaties te subsidiëren. De VNG adviseert de gemeenten om in overleg te gaan met de kinderopvangorganisaties over de kosten, om te bepalen welke kosten de gemeente subsidieert en voor welke kosten de ouders kinderopvangtoeslag aanvragen.

Voor het subsidiëren van dit aanbod hebben gemeenten een nieuwe subsidieregeling nodig. Deze regeling komt in de plaats van de huidige regels over de subsidiëring van het peuterspeelzaalwerk. De VNG heeft een model subsidieregeling kinderopvang gemaakt, waarin ruimte is gelaten voor eigen beleid van de gemeente. Bij het invullen van deze ruimte kunnen gemeenten de implementatiehandleiding gebruiken.

Model subsidieregeling Meer weten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Eenmalig gegevens uit doelgroepregister opvragen

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 12:22
Omdat veel gemeenten niet exact weten welke burgers in het doelgroepregister zijn opgenomen, heeft de Programmaraad een afspraak gemaakt met het ministerie van SZW. Het UWV kan gemeenten die daarom verzoeken nu eenmalig het bestand van hun inwoners in het doelgroepregister leveren.

Als peildatum voor de gegevens in het bestand wordt 1 november 2017 gehanteerd.

Sluitingsdatum aanvragen

De gegevenslevering kan tot en met 31 januari 2018 opgevraagd worden via het zakelijk portaal van UWV Gegevensdiensten. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, kunt u het bestand downloaden via MijnGegevensdiensten.

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Landelijke regels voor brandveiligheid ‘niet-bouwwerken'

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 12:02
Per 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘niet-bouwwerken’, zoals tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen treedt dan in werking. 

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.

Brandbeveiligingsverordening 

Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordening. Deze verordening komt per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen.

In veel gevallen zal de brandbeveiligingsverordening dan ook ingetrokken kunnen worden.  De eventuele bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen wegens overtreding van de regels, gesteld krachtens artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s, kan in de APV ondergebracht worden.

Het is ook aan te bevelen de gegevens die moeten overgelegd bij de gebruiksmelding brandveiligheid ook te eisen bij de evenementenvergunning in de APV.

Het besluit heeft ook gevolgen voor de Legesverordening en de Bouwverordening.

Meer informatie

Hieronder vindt u de ledenbrief en de bijlagen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

'Ik verfris de lokale democratie' streeft naar groot netwerk

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 11:52
Tijdens de ‘Dag van de Democratie’ (op 17 november) ging 'Ik verfris de lokale democratie' van start: een initiatief van Hein Albeda, Democratic Challenge helpt hieraan mee. Albeda daagt raadsleden en anderen uit om zich uit te spreken voor vernieuwing van de lokale democratie.

De actie biedt de mogelijkheid om jezelf te profileren als een ‘verfrisser’ van de lokale democratie, met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Dit door het ondertekenen van tien beloften, daarnaast is er ruimte voor een persoonlijke noot.

Doel

Het doel is om een groot netwerk te creëren. Met aan de ene kant (kandidaat-)raadsleden en wethouders die zich willen inzetten voor verfrissing van de lokale democratie en het meer betrekken van inwoners. En aan de andere kant inwoners die zich actief willen inzetten in hun eigen gemeente.

De tien beloften zijn:

 1. Ik wil experimenteren met de raadsvergaderingen om inwoners meer ruimte te geven.
 2. Ik wil inwoners meer mogelijkheden geven het budget te beïnvloeden en mee te denken.
 3. Ik gebruik graag de kennis van inwoners bij beleidsontwikkeling.
 4. Ik geef inwoners zelf de kans beleid te maken en uit te voeren.
 5. Ik geef ruimte om inwoners te laten oordelen in moeilijke afwegingen.
 6. Ik stel inwoners in staat over belangrijke besluiten te stemmen.
 7. Ik ben bereid inwoners resultaten te laten controleren.
 8. Ik nodig uit tot meer interactie over verantwoording.
 9. Ik bevorder permanente toetsing van de kwaliteit van de participatie.
 10. Ik ga werken als een gemeenteraadslid dat niet over de gemeenschap gaat, maar er in staat.
Meer informatie

Er zijn nu ruim 100 aanmeldingen. (Kandidaat-)raadsleden, wethouders, ambtenaren en inwoners kunnen zich aansluiten via www.ikverfrisdelokaledemocratie.nl 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Burgemeester Metz over zijn ervaringen tijdens UCLG China

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 11:40
Rob Metz, burgemeester van Soest, bezocht begin december 2017 namens de VNG de vergadering van United Cities and Local Governments in Hangzhou, China. Een impressie van de vergadersfeer van de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten én wat hij ervan mee naar huis neemt.

201712-uclg-china-1.jpg

Rob Metz bezocht de vergadering van United Cities and Local Governments in Hangzhou, China als lid van de VNG commissie Europa en Internationaal. Aan de hand van drie vragen geeft hij een impressie van de vergadersfeer van de wereldkoepel van lokale overheden en verenigingen van gemeenten én wat hij ervan mee naar huis neemt.

 • Wat neem je mee terug naar de Gemeente Soest uit deze UCLG vergadering?
 • Welke internationale goede voorbeelden hebben je geïnspireerd bij de vergadering in Hangzhou?
 • Hoe zijn andere verenigingen van gemeenten bezig met het migratievraagstuk?

Enkele highlights uit het interview:

Enorm contrast

"Nu ik terug ben ervaar ik wel een enorm contrast: Soest met de dagelijkse probleempjes die iedere gemeente kent, versus een mondiale vergadering waar ik heel veel collega’s heb ontmoet. Interessante gesprekken die ik kan meenemen in mijn dagelijkse werk. Wat dat betreft zijn alle gemeentebesturen één grote wereldfamilie. We hebben meer gemeen dan je zo op het eerste gezicht zou zeggen."

201712-uclg-china-2.jpg Sustainable Development Goals

"Op mondiaal niveau heeft iedereen de mond vol van de Sustainable Development Goals, of in jargon “de SDGs”. VNG International is er naar mijn gevoel goed mee bezig, maar ik moet eerlijk zijn, zelfs voor mij lijkt het ver van het bed. En dat is het dus niet. Ik ga me er opnieuw in verdiepen."

Migratievraagstuk

"Wereldwijd worden vele gemeenten geconfronteerd met vluchtelingenstromen, in kleine en in veel grotere mate. Het onderwerp kwam tijdens deze vergadering dan ook veelvuldig aan de orde. UCLG gaat in het komende jaar aan de slag met het schrijven van een positie op dit onderwerp."

Volledige interview Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik VNG-commissie Gezondheid en Welzijn 7 december

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 10:40
De VNG-commissie Gezondheid en Welzijn trok in de vergadering van 7 december veel tijd uit voor het nabespreken van de eerste bestuurlijke overleggen van de VNG met de nieuwe VWS-bewindspersonen, tevens oud-commissieleden, Hugo de Jonge en Paul Blokhuis.

Vervolgens werd een eerste ingrijpend kabinetsvoornemen besproken: het plan om voor alle burgers, voor alle Wmo-voorzieningen, één maandelijks tarief van €17,50 in te voeren.

Principieel verkeerde koers

Het streven om de eigen bijdrageregeling te versimpelen is op zich goed, maar voor deze manier heeft de commissie geen enkel begrip. Met het invoeren van een uniform 'abonnementstarief' wordt een principieel verkeerde koers ingeslagen: dit staat haaks op het eigen kracht-beginsel van de Wmo. De financiële risico's voor gemeenten zijn daarnaast enorm, en het kabinet grijpt met deze maatregel in in de gemeentelijke beleidsverantwoordelijkheid.

Uitstroom GGZ

De commissie stemt in met het voorstel om de uitstroom vanuit de klinische GGZ beter te regelen, maar is tegen harde uniforme termijnen.

Afkoop Wmo-regresrecht

De commissie stemt in met het voorstel om voor 2018 weer een overeenkomst te sluiten met het Verbond van Verzekeraars over een afkoopsom voor het Wmo-regresrecht. Dit besluit is gekoppeld aan het plan om in 2018 uitgebreider onderzoek te doen naar de regeling en de financiële toereikendheid.

Aanpak mensenhandel

De commissie stemt in met het voorstel om een landelijk dekkend netwerk van coördinatoren van de aanpak tegen mensenhandel op te zetten. Dit is onlangs geadviseerd door de commissie-Lenferink.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Subsidieoproep: Maak ruimte voor gezondheid

VNG Nieuws - vr, 15/12/2017 - 10:11
Bij deze subsidieoproep van ZonMw staat het vormen van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve consortia op onderzoeksthema’s met betrekking tot gezonde leefomgeving centraal. Een krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak.

Het doel van de subsidieoproep is:

 • Samenwerken aan een gezonder Nederland door het samenbrengen van kennis uit verschillende vakgebieden, zoals de inrichting van de leefomgeving, medische milieukunde en volksgezondheid en die beter aan te laten sluiten bij de bevolking
 • Stimuleren van duurzame samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksorganisaties, beleid, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en/of andere partijen, die hun krachten bundelen om meer kennis te genereren over de effecten van de leefomgeving op duurzaam (on)gezond gedrag, gezondheid en deelname aan de samenleving
 • Bijdragen aan gezamenlijke opgaven van gezondheidsbeleid en omgevingsbeleid
Voorwaarden
 • De oproep staat open voor consortia van onderzoekers uit verschillende disciplines en verschillende sectoren samen met maatschappelijke organisaties en (beleids)praktijk.
 • Er wordt gebruik gemaakt van relevante cross-overs zoals volksgezondheid, medische milieukunde en leefomgeving/inrichtings-vraagstukken.
 • Het betreft interdisciplinaire onderzoekssamenwerkingsverbanden of netwerken met een inbedding in de (beleids)praktijk en / samen met (markt)partijen.
 • De oproep staat alleen open voor consortia van Nederlandse rechtspersonen.
Sluitingsdatum
 • U kunt tot 6 maart 2018, 14:00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet van ZonMw.
Matchmakingbijeenkomst

Wilt u meer weten over deze subsidieoproep en/of kennis maken met professionals uit verschillende kennisgebieden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Kom dan naar de matchmakingbijeenkomst op 19 januari 2018 van 10.00 tot 16.00 uur in Den Haag.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Oproep: meedenken preconsultatie aanvullingsbesluit bodem

VNG Nieuws - do, 14/12/2017 - 16:36
Op het beleidsterrein bodem en ondergrond vervallen met de invoering van de Omgevingswet een aantal landelijke regels. Daarbij krijgen alle gemeenten aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Deze veranderingen hebben in veel gevallen financiële en juridische gevolgen voor uw gemeente en bieden mits goed geborgd, ook kansen voor lokale en regionale ambities. In de ledenbrief zullen wij u hierover nader informeren.

Consultatie

In maart 2018 start de consultatieronde van het aanvullingsbesluit Bodem. In januari kunnen de koepels, waaronder de VNG, bij wijze van preconsulatie al een reactie geven.

De VNG-reactie wordt voorbereid in samenwerking met een aantal gemeenten via de WEB (gemeentelijke werkgroep bodem). Bovendien zullen medewerkers van het Ministerie van I&W een toelichting geven medio januari.

Input geven?

Wilt u hier bijdragen aan de VNG-reactie? Inzage in de stukken, opgeven voor de informatiemiddag of schriftelijke input geven kan via de Werkgroep Bodem (WEB) op het ROMnetwerk. Heeft u nog geen toegang, stuur dan een email naar romnetwerk@vng.nl en vraag om toegang tot de werkgroep bodem (WEB).

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Vragen en zorgen gemeenten bij plannen loondispensatie

VNG Nieuws - do, 14/12/2017 - 16:20
Het kabinet wil met het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie meer mensen aan het werk krijgen. De passages in het regeerakkoord hierover roepen vragen op bij gemeenten. We maken ons zorgen of het gekozen middel het doel wel dichterbij brengt.

De VNG wil nauw betrokken blijven bij de uitwerking van het voornemen. Daarbij gaan we ervan uit dat onze vragen en bezwaren zorgvuldig worden meegenomen en gewogen. We dringen erop aan de uitgewerkte plannen te onderwerpen aan een uitgebreide uitvoeringstoets, voordat er stappen worden genomen die in de praktijk noch de inclusieve samenleving, noch de arbeidsparticipatie bevorderen.

Hieronder onze overwegingen en de vragen die nog bij ons leven.

Eén regeling

Gemeenten willen het liefst één regeling voor de 'onderkant van de arbeidsmarkt', dit was ook het uitgangspunt bij het ontwerp en ideeën over de Participatiewet. We constateren dat de Participatiewet juist heeft geleid tot het creëren van verschillende doelgroepen, met ieder een eigen vorm van bureaucratie.

Introductie van loondispensatie voor nieuwe gevallen leidt tot een verdere differentiatie binnen de Participatiewet. Dat betekent weer een stap verder van het uitgangspunt: 'één regeling voor de onderkant'.

Bijstandsniveau

Het kabinet wil via het omklappen van het systeem van loonkostensubsidie naar loondispensatie, geld vrijmaken voor het creëren van 20.000 extra beschutte werkplekken. Dat kan naar onze mening alleen als mensen minder gaan verdienen, onder het Wettelijk Minimumloon. In het regeerakkoord staat dat gemeenten het inkomen aanvult tot het niveau van de gemeentelijke inkomensvoorziening. Wij lezen dat als bijstandsniveau, dat is namelijk het enige niveau dat gemeenten hanteren.

We vragen ons af of dit ook daadwerkelijk de bedoeling is. Bovendien: naar verwachting zal het nog jaren duren voordat de beoogde 30.000 beschutte werkplekken zijn gerealiseerd die al waren beoogd. Daar nog 20.000 aan toevoegen op dit moment lijkt ons een ambitie die pas op lange termijn kan worden gerealiseerd, en zeker niet deze kabinetsperiode.

Arbeidsparticipatie

Mensen die in het systeem van loondispensatie terecht komen, en aanvulling van de gemeente krijgen, vallen onder het bijstandsregime. Daarmee wordt, en blijft, een grote groep mensen uitkeringsafhankelijk. Dat draagt niet bij aan de inclusieve samenleving en arbeidsparticipatie: werken loont niet of nauwelijks, zo schijnt het ons toe.

Ook moeten eventuele extra inkomsten, bijvoorbeeld uit overuren, een maand later volgens de bijstandsregels door de gemeente worden verrekend. Elk extraatje verdwijnt daarmee. Werknemers krijgen te maken met twee inkomstenbronnen die met elkaar verrekend moeten worden. Dat is een recept voor fouten, terugvorderingen en het raakt het toeslagenbeleid.

Werkgevers ontzorgt?

We vragen ons ook af in hoeverre het omklappen van het systeem werkgevers echt ontzorgt. en of hiermee in de praktijk van alledag aan hun bedenkingen ten aanzien van bureaucratie en 'gedoe' tegemoet gekomen?

Systeem

Het systeem van loondispensatie sluit aan bij de manier waarop het UWV nu met Wajongers omgaat. Maar er worden op termijn geen mensen meer vanuit de Wajong naar een baan in het kader van de banenafspraak toegeleid, om reden dat de toegang tot de Wajong drastisch is aangepast. Dat is dus een eindige situatie. Wat is de zin om gemeenten aansluiting te laten maken op een systeem dat ophoudt te bestaan met als oogmerk: harmonisering?

Uitvoeringscapaciteit

We voorzien een sterk  stijgend beslag op de uitvoeringscapaciteit voor gemeenten. Capaciteit die niet kan worden ingezet om mensen naar werk toe te leiden.

Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Raadsleden ontevreden over invloed op regionale besluiten

VNG Nieuws - do, 14/12/2017 - 16:12
Raadsleden beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. Ze zijn ontevreden over hun invloed op regionale besluitvorming. Dat blijkt uit een onderzoek van Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu.

In vergelijking met een landelijk raadsledenonderzoek in 2013 zijn raadsleden in 2017 vrijwel even ontevreden over hun positie en mogelijkheden tot beïnvloeding van gemeenschappelijke regelingen.

Extra instrumenten

De raadsleden is ook gevraagd of ze extra instrumenten moeten krijgen om de politieke verantwoording te verbeteren en zo nodig in te kunnen grijpen:

 • 54 % wil de mogelijkheid hebben om besluiten ongeldig te kunnen verklaren
 • 47 % wil de mogelijkheid om deelname aan samenwerking te kunnen beëindigen
 • 33 % wil dat er de mogelijkheid moet zijn om de verantwoordelijk bestuurder te schorsen
 • 24 % wil de verantwoordelijke directie uit zijn functie kunnen zetten
Meer informatie

Hieronder de link naar het bericht van Raadslid.Nu over het onderzoek ('Raad & Regionale Samenwerking 2017').

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws