U bent hier

Gemeenten Nieuws

Handhaving registratie- en legitimatieplicht metaalopkopers

VNG Nieuws - wo, 18/10/2017 - 16:51
Gemeentelijke boa’s en de politie zijn vanaf 1 januari 2018 gezamenlijk verantwoordelijk voor de controle en handhaving van de registratie- en legitimatieplicht van metaalopkopers. De extra inzet van boa’s van Agentschap Telecom wordt vanaf dat moment beëindigd.

Met oog op het tegengaan van koperdiefstal voerden de boa’s van Agentschap Telecom deze taak (naast de boa’s en de politie) vanaf 2013 tijdelijk uit.

Betere naleving

De naleving van de registratie- en legitimatieplicht is aanzienlijk verbeterd, en het Digitaal Opkopersregister (DOR) wordt steeds meer gebruikt. Daarom besloot het ministerie van V&J  de taak van de boa’s van Agentschap Telecom met ingang van 2018 te beëindigen. Gemeentelijke boa's en politie kunnen op lokaal niveau afspraken maken over de gezamenlijke handhavingstaak.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Koplopers Cliëntondersteuning uit de startblokken

VNG Nieuws - wo, 18/10/2017 - 14:23
Het project Koplopers Cliëntondersteuning ging vrijdag 6 oktober van start met een pitch van alle koplopers over hun aanpak in het gemeentehuis van Stichtse Vecht in Maarssen. Movisie presenteerde tijdens de bijeenkomst een Inspiratiegids cliëntondersteuning.

Bij de startbijeenkomst waren vertegenwoordigers van Ieder(in), de VNG, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het ministerie van VWS en Movisie. Wethouder Janny Bakker (Huizen), voorzitter van de VNG-commissie Gezondheid en Welzijn, stelde tijdens de inleiding de vraag waar het allemaal om draait:

Hoe kunnen we als gemeente zo goed mogelijk ondersteuning bieden aan de vraagstukken van inwoners?

Doel van het koploperproject

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij het wegwijs maken in, en de toegang tot zorg en ondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuners moeten daarin voorzien, maar in de praktijk is dat nog niet overal even goed geregeld. De koplopergemeenten geven een impuls aan het versterken van cliëntondersteuning in hun regio door het verspreiden van hun visie en aanpak, het optekenen van praktijkverhalen en het benoemen van succesfactoren.

Inspiratiegids 

De Inspiratiegids cliëntondersteuning biedt 11 werkvormen voor regionale samenwerking. Hiermee kunnen gemeenten samen met cliënten en collega-gemeenten de cliëntondersteuning ontwikkelen tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening.

Video

Meer informatie

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering door het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Help mee met VNG/KING-onderzoek uitvoeringskosten Who

VNG Nieuws - wo, 18/10/2017 - 13:08
De VNG en  KING zijn op zoek naar gemeenten die mee willen helpen aan een beknopt onderzoek naar de uitvoeringskosten van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who). Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de juridische toetsing en het vinden en beschikbaar stellen van de data/informatie.

08.01-35.jpg

Het gaat om de deelname aan twee bijeenkomsten de volgende maand (november) in Den Haag. De deelnemers moeten bereid en in staat zijn om de kosten van de uitvoering van de Who snel op een rij te zetten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met steun van het ministerie van BZK.

Aanmelden

Gemeenten (inclusief archiefinstellingen) die belangstelling hebben om deel te nemen, kunnen zich tot uiterlijk 26 oktober melden. Stuur een mail naar archief@vng.nl

Doel van het onderzoek

De VNG benut de resultaten van het onderzoek bij de belangenbehartiging. De EU heeft een open consultatie ingesteld ter evaluatie de richtlijn, die aan de Who ten grondslag ligt. De informatie uit het onderzoek is onder andere van belang bij onze beoordeling van voorstellen voor uitbreiding van de toepassing van de richtlijn.

Open data

Op basis van de Who kunnen burgers, bedrijven en onderzoeksinstellingen een verzoek indienen bij gemeenten (en archiefinstellingen) om data/informatie open en beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dit zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.

De data/informatie moet gratis worden verstrekt. Alleen de marginale kosten voor de verstrekking van informatie voor hergebruik mogen in rekening worden gebracht. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een (papieren) kopie of een informatiedrager (dvd, usb-stick).

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Brief over kinderopvangtoeslag bij peuterspeelzalen

VNG Nieuws - wo, 18/10/2017 - 11:43
De Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk is per 1 januari 2018 een feit. De wet regelt dat alle peuterspeelzalen vanaf die datum kinderdagverblijven zijn. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Daarover is een brief met toelichting voor gemeenten verschenen.

Een deel van de ouders krijgt hierdoor recht op kinderopvangtoeslag. Zij kunnen vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen voor 2018. 

Subsidie

Deze ouders moeten weten voor welke kosten ze kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Bij voorschoolse educatie of een kinderdagverblijf met subsidie voor peuteropvang kunnen deze ouders geen kinderopvangtoeslag krijgen over de kosten die de gemeente vergoedt. De ouders kunnen alleen toeslag aanvragen voor de uren en de ouderbijdrage die zij zelf betalen. De peuterspeelzalen zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan de ouders. Gemeenten moeten dit punt onder de aandacht brengen van de peuterspeelzalen aan wie ze subsidie verstrekken.

Meer informatie

Actuele informatie over de harmonisatie voor zowel gemeenten, als kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en ouders vindt u hier:

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Handreiking over aanbesteden in het sociaal domein

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 17:57
Gemeenten zitten met veel vragen over het onderwerp ‘aanbesteden binnen het sociaal domein’. In een nieuwe handreiking leest u hoe u formele samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders kunt vormgeven onder de Aanbestedingswet 2012, en wat u als gemeente kan én mag onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Inhoud

Deze handreiking beantwoordt vele vragen op het gebied van aanbesteden binnen het sociaal domein. Vragen zoals hieronder maar ook die in het grijze kader hiernaast: 

 • Wanneer is er sprake van een verplichting om aan te besteden? Is het onvermijdelijk dat langdurige cliënt-hulpverlener relaties worden doorbroken?
 • Hoe voorkom je dat sociale wijkteams uit elkaar worden gerukt als gevolg van een aanbestedingsprocedure?
 • Hoe krijg je flexibiliteit als op voorhand niet duidelijk is wat de precieze omvang van de zorg- of ondersteuningsbehoefte zal zijn?
 • Hoe wordt continuïteit van zorg gewaarborgd?
 • Hoe kun je prestaties uit het verleden meenemen in de beoordeling van inschrijvers?
 • Is het mogelijk om in gesprek te gaan met potentiële hulpverleners?
Doelgroep
 • Gemeenten: bestuurders, beleidsmedewerkers, inkopers, aanbestedingsspecialisten, subsidiemedewerkers.
 • Aanbieders krijgen een duidelijk beeld op welke wijze gemeenten afwegingen maken en welke stappen er zijn in het aanbestedingsproces. Dankzij deze handreiking beschikken zij over dezelfde informatie als gemeenten.
Handreiking

De handreiking is een uitgave van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van EZ. Deze handreiking kwam tot stand in samenwerking met de ministeries van BZK, VWS, VenJ en EZ; de PIANOo-vakgroep Sociaal Domein; VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, de Werkgroep aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 (bestaande uit afgevaardigden van diverse gemeenten, VNG, brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC en de ministeries).

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Conferenties over professionaliseren in Jeugdhulp

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 17:28
Het ondersteuningsprogramma Professionalisering jeugdhulp en jeugdbescherming houdt conferenties over professionaliseren in jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze zijn voor gemeenten van belang, omdat zij inkoper van jeugdhulp zijn én soms ook werkgever van de professionals. Kom ook en leer van elkaar.

pjj.jpg

Het werkveld van jeugdhulp en jeugdbescherming is volop in beweging. De oproep om te professionaliseren klinkt alom. Maar wat vraagt dat in de praktijk van professionals, leidinggevenden en HR- en beleidsmedewerkers? Dat is de hoofdvraag tijdens de regionale conferenties.

Actuele thema's

Tijdens de conferenties staan actuele thema’s centraal. In workshops gaan de deelnemers er samen met collega’s mee aan de slag. U krijgt onder meer informatie over beroepsregistratie, deelt uw ervaringen over cliëntgericht werken met collega’s uit het werkveld en bespreekt uw vragen over professionele autonomie.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Europese prijs voor innovaties in het MKB

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 17:10
De Europese Commissie heeft Bio Base North West Europe (NWE) uitgeroepen tot winnaar van de RegioStars Award 2017 in de categorie ‘Slimme specialisaties voor innovatie in het MKB’. REWIN en Bio Base Europe Training Center zijn de Nederlandse projectpartners in Bio Base NWE. 

Het Bio Base NWE partnerschap van experts in de biogebaseerde economie bestaat uit acht organisaties uit vijf landen: Nederland, België, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Bio Base NWE

Het project valt onder het EU-programma Interreg Noordwest-Europa. Bio Base NWE adviseerde en faciliteerde meer dan 755 midden- en kleinbedrijven op het gebied van innovatie, netwerkmogelijkheden en oplossingen in biogebaseerde technologieën. Het project heeft tot doel de groei van de biogebaseerde economie in Noordwest-Europa te stimuleren.

RegioStars Awards

De Awards zijn jaarlijkse prijzen voor goede praktijkvoorbeelden rond regionale ontwikkeling met nadruk op innovatieve projecten die inspirerend zijn voor andere regio’s. Het gaat om projecten die worden ondersteund met fondsen vanuit het  EU-cohesiebeleid. De uitreiking van de RegioStars Awards vond plaats tijdens de Europese week voor Regio’s en Steden (EWRC). Een onafhankelijke jury, onder leiding van Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, selecteerde de projecten in de vijf verschillende categorieën. 

Video

 Meer informatie

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Aanpak ondermijning: de rol van de VNG

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 15:48
Wat is de rol van gemeenten en andere betrokken partijen bij de aanpak van ondermijning en wat bekent dit voor de rol van de VNG? We stelden een visiedocument op met een analyse en van deze vraag. Het stuk is op 4 oktober goedgekeurd door de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

Het blijkt dat gemeenten en partners voor de VNG vooral een aanjagersrol zien weggelegd: dat wil zeggen het creëren van bewustwording bij de landelijke politiek, gemeenten en alle lokale partners. Het visiedocument Ondermijning benoemt onze doelen op de korte en langere termijn.

Aspecten van ondermijning

Het visiedocument noemt drie met elkaar samenhangende deelaspecten van ondermijning:

 • georganiseerde criminaliteit
 • weerbare samenleving
 • integriteit en weerbaarheid van lokaal bestuur en ambtenarenapparaat.

De VNG is aangehaakt op alle drie aspecten, maar we zetten vooral in op de laatste twee. Dat doen we in samenwerking met onder meer het Bureau Regioburgemeesters, de expertisecentra LIEC/RIEC, het CCV en ministeries. 

Doelen op korte termijn

Het visiedocument geeft de volgende doelen voor de korte termijn:

 • De awareness in beeld brengen en landelijk uitdragen, mede richting het kabinet Rutte III, de nieuwe colleges (na de gemeenteraadsverkiezingen) en alle betrokken partners.
 • Vooral aandacht voor vermenging van ondermijning in politieke zin, daarbij verbinding zoeken met politieke ambtsdragers zoals raden en colleges (instrumenten ter voorkoming van infiltratie van niet-integere/criminele personen in het lokaal bestuur en ambtenarenapparaat).
 • Het delen van best - en worst practices (casuïstiek uitwisselen).
 • Het mogelijk maken en/of ondersteunen van de verbinding tussen verschillende gemeenten door middel van een peer network en/of netwerkbijeenkomsten.
 • Het beleggen van de afstemming van verschillende partijen die zich landelijk bezighouden met de aanpak van ondermijning en zorgen dat er op elkaar aangehaakt blijft, met name ook met het oog op het op te richten Platform Georganiseerde Criminaliteit
Doelen op langere termijn

Voor de middellange termijn benoemt het visiedocument als doelen:

 • Verbinding zoeken met en beweging krijgen binnen de branches die nodig zijn voor de integrale aanpak
 • Uitwerken van de aanpak en het ondersteuning bieden van de sociale/maatschappelijke kant van ondermijning
 • Uitwerken van de aanpak en het ondersteuning bieden van de weerbaarheid/integriteit van gemeentelijke bestuurders en ambtelijk personeel
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Vergoeding onderwijshuisvesting leerplichtige asielzoekers

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 15:33
In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom van 28 april 2016 is afgesproken dat gemeenten bij het Rijk een vergoeding kunnen aanvragen voor de huisvesting van voortgezet onderwijs voor leerplichtige asielzoekers.

De vergoeding is bestemd voor de huisvesting van voortgezet onderwijs voor leerplichtige asielzoekers in (nood)opvanglocaties. De vergoeding kan worden aangevraagd voor de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de uitvoering van deze voorziening. Aanvragen voor de vergoeding worden na beoordeling door COA via een decentralisatie-uitkering toegekend.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Overheden werken samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 14:35
Wat is er nodig om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren? Het antwoord is: samenwerking tussen alle partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid, georganiseerd door het IPO.   Bijeenkomst over verkeersveiligheid

Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) op 12 oktober door twaalf provincies verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister, vertegenwoordigers van de VNG en vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen. En hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert.

 • Voor alle aanwezigen was de urgentie van het probleem helder én dat het niet handig is om als afzonderlijke wegbeheerders los van elkaar te opereren.
 • Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van alle overheden samen, waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en maatschappelijke partijen nodig zijn.
Gezamenlijke aanpak

Tijdens de themasessie werd duidelijk dat die gezamenlijke aanpak op steun van alle partijen kan rekenen. Die aanpak is gericht op het maken van een transitie naar een risicogestuurde benadering van de verkeersveiligheid.

Dit betekent preventief werken: risico’s van tevoren goed inschatten en op basis daarvan maatregelen treffen die ongelukken voorkomen.

Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij pas na die ongevallen maatregelen werden genomen. Ook werd in Utrecht gepleit om meer focus te leggen op gedragsbeïnvloeding, handhaving en registratie van ongevallen.  

Strategisch plan verkeersveiligheid

De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid. In dit plan komt het veiligheidsbeleid tot 2030, Hiervoor willen de overheden ook commitment krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan gepresenteerd.

Meer informatie

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ledenbrief: wat betekent het regeerakkoord voor gemeenten?

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 13:25
De VNG heeft een analyse gemaakt van het nieuwe regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor gemeenten. We hebben gemeenten hierover in een ledenbrief geïnformeerd.

Na het voorwoord van algemeen directeur Jantine Kriens gaan wij in op het algemene financiële beeld voor gemeenten en reageren daarna op de inhoudelijke voorstellen in het regeerakkoord.

Wat betreft de financiën valt onze reactie uiteen in twee delen: aanknopingspunten voor samenwerking en specifieke aandachtspunten in het regeerakkoord.

‘Trap op trap af’

Van groot belang voor gemeenten én een belangrijk aanknopingspunt voor samenwerking met het nieuwe kabinet is de handhaving van de ‘trap op trap af’-systematiek in het gemeentefonds en de verbreding van de koppeling daarvan aan de totale rijksbegroting. De ontwikkeling van het accres wordt daarmee stabieler en de hogere groei van de zorgkosten bij gemeenten kan voortaan worden opgevangen met het accres.

Sociaal domein

Naast aanknopingspunten voor een succesvolle samenwerking is er in het sociaal domein nog steeds sprake van een aantal financieringsvraagstukken rond oude en nieuwe taken. Wij verwachten van het kabinet aan het begin van deze regeringsperiode sluitende afspraken om zeker te stellen dat gemeenten de publieke voorzieningen kunnen leveren die hun inwoners van hen verwachten.

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Global Goals: kansen en uitdagingen voor gemeenten

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 11:58
Meer dan 50 beleidsmedewerkers, strategen en adviseurs uit gemeenten waren dinsdag 3 oktober naar Eindhoven gekomen voor de uitwisselingsbijeenkomst over Global Goals die VNG International samen met de gemeente Eindhoven en de BNG Bank had georganiseerd.

20171017-verslag-bijeenkomst-global-goals.jpg

In de bijeenkomst hebben de deelnemers besproken waar de kansen en uitdagingen liggen voor gemeenten die met de Global Goals (gaan) werken.

‘Global goals-spiegel’

Wethouder Jakob Wedemeijer van Eindhoven opende de bijeenkomst en stelde voor om de coalitieakkoorden straks na de gemeenteraadsverkiezingen een ‘Global Goals-spiegel’ voor te houden. Rapper en ondernemer Jermain Bridgewater liet daarna zien hoe hij de Global Goals vertaalt op lokaal niveau.

Ervaringen van gemeenten

In een vraaggesprek vertelden de gemeenten Haarlem, Eindhoven en Tilburg hoe zij omgaan met de Global Goals in hun gemeente. Dat varieert van een brede inventarisatie in de ene gemeenten tot een lokaal platform en het werken aan bewustwording onder eigen inwoners in de andere gemeente. Elke gemeente werkt op zijn eigen manier met de Global Goals.

Deelsessies

Na de plenaire opening volgden er twee deelsessies. In de eerste deelsessie vertelden de vertegenwoordigers van Maastricht en Schiedam hoe zij de implementatie in hun gemeenten opzetten. In de tweede deelsessie vertelde de gemeente Utrecht hoe zij bedrijven en organisaties betrekt bij de Global Goals.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Gemeenten mogen jeugdbescherming en reclassering subsidiëren

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 10:37
Uit recent onderzoek blijkt dat er maatregelen nodig om reële risico’s op te lossen voor de continuïteit van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Uit het onderzoek kwam ook een andere belangrijke uitkomst: aanbesteden is niet verplicht, subsidiëren blijkt mogelijk.  

Al langer waren er zorgen over de continuïteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Deze zomer bleek uit onderzoek dat er inderdaad reële risico’s zijn, die om maatregelen vragen. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat subsidiëren mogelijk is en aanbesteden dus niet verplicht.  

Uitkomsten van het onderzoek

Het onderzoek is gedaan door Rebelgroup in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blijkt dat gemeenten binnen de Jeugdwet behalve de optie van aanbesteden, ook de mogelijkheid om gecertificeerde aanbieders in de jeugdbescherming te subsidiëren. De VNG staat positief tegenover een subsidieconstructie.

Wat omvat het onderzoek?

 • Het analyseert het functioneren van het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering en de daarmee samenhangende risico’s
 • Het verkent de handelingsopties voor gemeenten en jeugdregio's ten behoeve van een optimale beschikbaarheid en concludeert dat het vanuit juridisch oogpunt ook mogelijk om als gemeente te kiezen voor een subsidierelatie. Het onderzoek vindt u onderaan dit bericht.
VNG advies: subsidievariant met randvoorwaarden

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de VNG-subcommissie Jeugd zich gebogen over het vraagstuk en een advies opgesteld. Kern van het voorstel is om de subsidielijn te volgen. Ook worden in het advies zes randvoorwaarden geformuleerd die deels ook door het Rijk en de branche gerealiseerd moeten worden om te kunnen sturen op de transformatie. Het advies vindt u onderaan dit bericht.

De randvoorwaarden zijn:

 • Alleen nieuwe casussen naar een eventuele nieuwe GI
 • Informatieplicht over certificering
 • Voorkomen liquiditeitsproblemen
 • Bovenregionale afstemming en borging early warning
 • Verkorten van doorlooptijden justitiële keten bij overdracht van zaken
 • Transparante kostprijzen
Meer informatie 1. Onderzoek en uitkomsten Rebelgroup 2. Adviesnotitie VNG

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Belangrijkere rol gemeenten in innovatieve dienstverlening

VNG Nieuws - di, 17/10/2017 - 10:23
Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ onderkent de steeds belangrijkere rol van gemeenten en provincies in de uitvoering van overheidstaken. Innovatieve dienstverlening

De dienstverlening van de overheid zal zich daarbij moeten aanpassen aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. In gezamenlijke programmatische afspraken met provincies en gemeenten moet hiervoor ruimte zijn, naast de nationale opgaven waar we samen voor staan.

Maatschappelijke opgaven

De wens van het kabinet biedt veel aanknopingspunten om tot een gezamenlijke interbestuurlijke agenda te komen. Het is nog niet geheel duidelijk hoe de ambitie van het kabinet in de praktijk vorm moet krijgen en welke impact deze exact op gemeenten zal hebben.

Een aantal voorzieningen (Mijnoverheid, BRP, DigiD) wordt genoemd, maar het is de vraag hoe de vernieuwing van de overheid in het licht van digitalisering gericht kan worden op maatschappelijke opgaven. Gemeenten staan middenin het omgaan met de verschillende maatschappelijke opgaven; deze kennis en ervaring kan ingezet worden om nieuwe initiatieven succesvol te ondersteunen.

Met de ingezette beweging van Samen Organiseren, zouden gemeenten de ambitieuze agenda van Rijk in gezamenlijkheid kunnen versterken.

Maak Waar

Overigens valt in het regeerakkoord op dat in de passages over informatiesamenleving de focus vooral randvoorwaardelijk is, terwijl de visie uit het rapport ‘Maak Waar’, dat ICT en informatiebeleid Chefsache is, in het regeerakkoord jammer genoeg ontbreekt.

Het rapport ‘Maak Waar’ wijst op het existentiële belang om het primaire proces en de digitalisering met elkaar te verbinden. In de verschillende beleidsparagrafen had dit belang beter benoemd kunnen worden.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Bijeenkomsten over VNG-statutenwijziging na normalisatie

VNG Nieuws - ma, 16/10/2017 - 15:50
In de ledenbrief over een voorstel van wijziging van de VNG-statuten in verband met de invoering van de Wnra zijn informatiebijeenkomsten aangekondigd ter voorbereiding op de stemming. Per abuis is een verkeerde datum gecommuniceerd. De juiste data zijn maandag 6 november en vrijdag 10 november.De statutenwijziging is noodzakelijk als de VNG ook na 2020 de huidige taak op het gebied van arbeidsvoorwaardenvorming voor de gemeentelijke sector kan blijven uitvoeren.

Op 1 december stemmen gemeenten over het voorstel tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Alleen gemeenten kunnen stemmen en iedere gemeente heeft één (gewogen) stem.

Tijdens de bijeenkomsten zal de VNG ingaan op vragen die gemeenten hebben over de statutenwijziging en over de advisering.

Voor wie

De informatiebijeenkomsten zijn voor bestuurders en voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het advies aan het college hierover.

Plaats en data
 • Maandag 6 november, 13.00 – 15.00 uur in het Stadskantoor Utrecht, 6e verdieping, zaal V35. Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
 • Vrijdag 10 november, 14.00 – 16.00 uur bij de VNG, Nassaulaan 12, 2514 JS Den Haag.
Aanmelden

U kunt zicht aanmelden via het aanmeldformulier

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Robbertje sparren over de Omgevingswet

VNG Nieuws - ma, 16/10/2017 - 15:13
Waar schuurt het tussen de verschillende overheidslagen en wat is de rol van bestuurders? Daarover spraken Noord-Hollandse bestuurders van waterschappen, provincies en gemeenten tijdens een bijeenkomst  over de Omgevingswet in het gemeentehuis van Haarlemmermeer op 22 september.

Burgemeester Theo Weterings (Haarlemmermeer) opende de bijeenkomst. Hij verwacht dat door de Omgevingswet nieuw elan ontstaat dat leidt tot meer interbestuurlijke samenwerking. ‘Weliswaar kan het botsen tussen verschillende overheden, je houdt elkaar op scherp. Maar het vereist afstemming en samenwerking om inwoners centraal te zetten.'

Meer informatie

Hieronder een korte terugblik op de bijeenkomst.

Bekijk ook het videoverslag:

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Een alcoholpreventieprogramma voor jonge statushouders

VNG Nieuws - ma, 16/10/2017 - 14:50
Marjolein Martens, regiocoördinator van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders in de regio Amsterdam-Amstelland, gaat samen met Jellinek en een aantal Eritrese sleutelpersonen een alcoholpreventieprogramma opzetten. In haar blog hieronder vertelt ze over de aanleiding en haar plannen.

marjolein_martens.png

Als regiocoördinator gezondheid statushouders werk ik voor de regio Amsterdam-Amstelland. Een regio met een grote taakstelling waar voortdurend vele mooie initiatieven worden ontwikkeld. Maar voor mij is het soms wel lastig om overzicht te houden over wat waar gebeurt: in Amsterdam wordt met veel verschillende zorgaanbieders gewerkt, en bovendien is de stad opgedeeld in diverse stadsdelen.

Dat dat niet alleen voor mij geldt maar ook voor andere professionals die werken met statushouders, daar kwam ik achter toen ik aan de preventie-afdeling van Jellinek vroeg wat hun ervaring is met middelengebruik onder jonge statushouders.

De urgentie op dit thema is hoog
Het bleek dat ze van diverse partijen dezelfde vragen en verzoeken hadden gekregen over dit onderwerp. De urgentie op dit thema is dus hoog. Daarbij kwamen niet alleen vragen naar voren over hoe om te gaan met de jongeren, maar ook over deskundigheidsbevordering van professionals.

Samen met een aantal Eritrese sleutelpersonen en Jellinek ga ik een preventieprogramma opzetten. In eerste instantie om alcoholgebruik onder Eritrese jongeren te verminderen, omdat we op dit moment bij die groep de grootste stagnatie in integratie constateren als gevolg van alcoholgebruik. Maar we willen ook tot één aanbod komen. De verschillende zorgaanbieders, ook uit andere regio’s, kunnen dan gebruikmaken van een en hetzelfde aanbod. Andere voordelen zijn dat hiermee integraal werken wordt bevorderd en dat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. En tot slot schept het duidelijkheid voor de Eritrese jongeren: ze worden op een uniforme manier bejegend en voorgelicht.

Wordt vervolgd!

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik commissie Ruimte en Wonen, 5 oktober

VNG Nieuws - ma, 16/10/2017 - 14:04
De VNG-commissie Ruimte en Wonen vergaderde op 5 oktober 2017. Besproken werd onder andere dat het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet tot 1 januari 2021 meer tijd geeft om met omgevingsplannen, -visie, andere manier van werken en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te oefenen.

Tegelijkertijd is het zaak om door te gaan met de voorbereidingen, zo benadrukt VNG-projectleider Kristel Lammers.

Bezorgdheid om toename kosten

De commissie is bezorgd dat de kosten voor gemeenten toenemen. Met name die van het DSO. In 2018 wordt een kostenmonitor opgezet. Er is een rapport van het Bureau ICT-toetsing over het DSO gemaakt. Hierin wordt geadviseerd om de complexiteit van het DSO te verminderen. Daarnaast moet volgens het rapport de invloed van andere partijen dan het Rijk versterkt worden.De komende tijd zal de doorwerking van dit rapport veel aandacht krijgen.

Handreiking rol gemeenteraad

De Omgevingswet leidt tot een verschuiving van bevoegdheden van raad naar college. De VNG heeft hier een handreiking over geschreven en desgewenst kan de VNG gemeenteraden daarover bijpraten.

VNG-reactie op rapport Grond voor gebiedsontwikkeling

Een ander onderwerp op de agenda is de VNG-reactie op het rapport Grond voor gebiedsontwikkeling van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Met dit rapport pleit de raad voor een aantal verbeteringen in de Aanvullingswet grondeigendom.

De commissie kan zich op een aantal punten vinden in de suggesties, bijvoorbeeld waar het gaat om een betere aansluiting op de Omgevingswet, maatregelen indien zelfrealisatie achterwege blijft en vereenvoudiging van het kostenverhaal.

Met andere aanbevelingen is de VNG het niet eens, zoals extra instrumenten voor private partijen en het verplichten van regionale verevening.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders: ervaringen

VNG Nieuws - ma, 16/10/2017 - 00:00
Het project MCJO is afgerond, resulterend in aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen. Anderhalf jaar deden tien pilotgemeenten/regio’s ervaring op met het uitzetten van de vragenlijst, en de praktische en juridische zaken die daarbij komen kijken.

Het project Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders doet op basis hiervan een aantal aanbevelingen voor het in kaart brengen van cliëntervaringen in de jeugdhulp.

Werkwijze

Binnen het project werden de opgedane ervaringen gebundeld en de betrouwbaarheid en validiteit van de MCJO in beeld gebracht. Er is ook een schets gemaakt van de samenhang met andere monitors. In de laatste fase van het project voerden de pilots een kwalitatief onderzoek uit.

Eindrapport & Samenvatting

Het eindrapport Van Meten naar Verbeteren, van Stichting Alexander en het NJi (opgesteld in opdracht van de VNG) geeft de ervaringen weer. En geeft de onderbouwing voor een andere meer passende structuur: efficiëntere samenhang en flexibel qua inhoud, vorm en frequentie van uitvragen van cliëntervaringen. Hieronder vindt u het rapport en de samenvatting met aanbevelingen.

Zie ook

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

De pelgrimsroute naar de Omgevingswet

VNG Nieuws - vr, 13/10/2017 - 15:42
Wie ‘Santiago de Compostela blog’ intypt op google krijgt meer dan 3.220.000 resultaten. De populaire voettocht naar het noordwesten van Spanje wordt door velen gelopen en door velen over geschreven. De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet hebben wel wat weg van deze pelgrimsroute.

Er wordt veel over geschreven en ook veel over gesproken maar iedereen loopt de route alleen.

‘Elk kwartaal komen we bij elkaar met ambtenaren en bestuurders. De nieuwe Omgevingswet staat telkens op de agenda, al is het allemaal nog niet zo concreet’, vertelde één van de gemeentesecretarissen ons. 

Geeske Wildeman (Level 5) en Jan Paffen (Public Incentive) onderzochten in opdracht van de VNG de samenwerking tussen gemeenten en hun Omgevingsdiensten in het licht van de aanstaande Omgevingswet. In drie prikkelende blogs schrijven ze over wat hen is opgevallen. Dit is hun tweede blog.

Voortouw

Overleg leidt niet noodzakelijkerwijs tot een gezamenlijke vertaling of concretisering van de doelen uit de Omgevingswet en evenmin tot een gezamenlijke visie op de inzet van de ‘eigen’ Omgevingsdienst.

Dat zien ze ook in het samenwerkingsverband van VNG, provincies, waterschappen en het Rijk. Zonder speciale projectgroep of projectleider in de regio verzuimen veel gemeenten de Omgevingswet aan te grijpen om de samenwerking tussen gemeenten en met de Omgevingsdienst een zetje te geven.

Meer taken naar de Omgevingsdienst? Dat lijkt niet aan de orde. Gemeenten vinden dat de Omgevingswet lokale betrokkenheid nodig heeft; weten wat er speelt of heeft gespeeld en zien de Omgevingsdienst als iets op afstand.

‘Het kantoor van de Omgevingsdienst staat hier 50 km vandaan. Je kunt niet alleen van tekeningen en plaatjes kijken wat de impact van een plan kan zijn. Dan doen we toch het liefst zelf’, vertrouwde een bestuurder ons toe.

Dat is jammer want er liggen zoveel kansen. En de Omgevingsdienst zelf heeft niet de positie niet om het voortouw te nemen, het zijn tenslotte uitvoeringsorganen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de visie. In de praktijk ontbreekt het daar nog aan. In elk geval aan gezamenlijke visie. Of aan gezamenlijke impactanalyse of een beeld van de toekomstige rol van de Omgevingsdienst. Wil de gemeente straks meer afnemen dan het basispakket? Of juist minder en hoe zien de buurgemeenten dat?

Pelgrimsroute

Waterschappen, Rijkswaterstaat, provincie en Bouwend Nederland azen op de gaten die gemeenten laten ontstaan om hun eigen positie te versterken. Samenwerken tussen de Omgevingsdiensten en gemeenten is nodig om sterk te staan in het krachtenspel met andere overheden en actoren en Omgevingsdiensten voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op wat gemeenten straks van hen verwachten.

Maar het is vooral cruciaal om de doelen van de Omgevingswet te behalen; om inwoners beter en sneller te bedienen en ondernemers ruimte te geven voor initiatieven. Daarin draait het juist om gemeenschappelijk beleid en afstemming over normen en regels. Het zou zonde zijn als de voorbereiding en invoering van de Omgevingswet wordt zoals de wandelaars op de Pelgrimsroute; een drukke weg waar iedereen alleen loopt.

Meer informatie

Over de samenwerking gemeenten - Omgevingsdiensten is een praatplaat ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel om het gesprek op gang te brengen.

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws