U bent hier

Gemeenten Nieuws

Stappenplan voor inschrijven dak- en thuislozen in BRP

VNG Nieuws - do, 17/08/2017 - 15:55
Om dak- en thuislozen in te kunnen schrijven op een briefadres in de Basisregistratie Personen (BRP), is samenwerking nodig tussen medewerkers van Burgerzaken en Sociaal Domein. Tijdens bijeenkomsten hierover bleek behoefte aan een stappenplan om de samenwerking handen en voeten te geven.

Het stappenplan is inmiddels (samen met een aantal gemeenten) opgesteld en vorige week gepubliceerd via de nieuwsbrief van Gemeenten van de Toekomst (ministerie van BZK).

Achtergrond

Iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats kan door de gemeente worden geholpen aan een briefadres. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de BRP noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het afsluiten een zorgverzekering.

Voorbeelden

BZK wil het stappenplan nog aanvullen met goede voorbeelden van samenwerking binnen en tussen gemeenten. Denk aan voorbeelden over:

 • bewezen samenwerking tussen afdelingen
 • de inrichting en werkwijze van een interdisciplinair overleg
 • de inrichting van de samenwerking met (buur)gemeenten / handhaving / eigenaren, bijvoorbeeld met betrekking tot inschrijven in de BRP op een adres met een recreatiebestemming
 • het vormgeven van de samenwerking met een centrumgemeente met betrekking tot maatschappelijke opvang
 • een ander onderwerp dat zinvol is om met elkaar te delen
Meer informatie

Kijk voor het stappenplan en de nieuwsbrief op: 

Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Creatieve huisvestingsoplossingen voor vergunninghouders

VNG Nieuws - do, 17/08/2017 - 14:09
Platform31 heeft voor Opnieuw Thuis goede voorbeelden verzameld van lokale, creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe manieren om vluchtelingen te huisvesten. Het gaat in deze voorbeelden om aanvullende huisvesting op reguliere bestaande woonruimte in huurwoningen van corporaties.

De goede voorbeelden zijn verzameld in de publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’.

Inventief

Gemeenten en corporaties blijken heel inventief bij het realiseren van huisvesting. Zo hebben ze voor grote gezinnen andere oplossingen gevonden dan voor bijvoorbeeld alleenstaande vergunninghouders. Ze hebben kantoorpanden, zorghuizen en scholen omgebouwd, eengezinswoningen kamergewijs verhuurd, buurtbewoners betrokken bij het zoeken naar oplossingen etc.

Ook voor de toekomst

De publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’ is een basisdocument dat ook in de toekomst gebruikt kan worden als grote groepen mensen op korte termijn gehuisvest moeten worden.

De goede voorbeelden zijn niet alleen geschikt om vergunninghouders te helpen, maar wellicht ook voor andere woningzoekenden die op korte termijn huisvesting nodig hebben.

Overzicht voorbeelden

In de publicatie is een schema opgenomen met een overzicht van alle voorbeelden. In het schema kunt u meteen zien om welk soort project het gaat, wie de doelgroep is en of er gebruik is gemaakt van een rijkssubsidieregeling.  

U kunt vanuit het schema direct op het project klikken waarover u meer informatie wilt hebben.

Bij de verschillende voorbeelden is niet altijd informatie opgenomen over stichtings- en exploitatiekosten en de wijze waarop deze worden gedekt. Terwijl dat natuurlijk wel relevante informatie is voor gemeenten en corporaties die eenzelfde project willen realiseren.

Geactualiseerd met nieuwe voorbeelden

De publicatie is een momentopname, maar de informatie wordt wel geactualiseerd als er nieuwe voorbeelden aangeleverd worden.

Meer informatie
 • Ga voor het downloaden van de publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’ naar de website van Platform31
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Joodse begraafplaatsen en feestdagen

VNG Nieuws - do, 17/08/2017 - 12:11
Een aantal Joodse begraafplaatsen wordt onderhouden door gemeenten. Dit is van oudsher geregeld in afspraken tussen de Nederlandse Staat en het Nederlands–Israëlitisch Kerkgenootschap. Afgesproken is toen dat de regelgeving die van toepassing is op Joodse begraafplaatsen gerespecteerd zal worden.

Een belangrijke regel is dat er op Sjabbat (vrijdagavond en zaterdag overdag) en op Joodse feest- en treurdagen niemand op deze begraafplaatsen mag komen en er dus ook geen werk kan worden uitgevoerd.

Veel feest-en treurdagen vallen in de maanden september en oktober.

Feest- en treurdagen tot eind 2017

De Joodse feest- en treurdagen tot eind 2017 zijn:

 • 21 en 22 september: Rosj Hasjana
 • 30 september: Jom Kippoer
 • 5 en 6 oktober: Soekot
 • 12 oktober: Sjeminie ‘Atseret
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe versie Leeswijzer Huisvestingswet 2014

VNG Nieuws - wo, 16/08/2017 - 14:33
De Huisvestingswet 2014 heeft een lange, complexe ontstaansgeschiedenis, daardoor is het moeilijk om in de diverse documenten de toelichting te vinden bij de artikelen van wet. Een artikelsgewijze en een algemene toelichting vindt u in de Leeswijzer Huisvestingswet 2014.

Het document bevat ook een overzicht van de verschillende bronnen, de parlementaire behandeling en de complete tekst van de Huisvestingswet. Het ministerie van BZK publiceerde onlangs een update van de Leeswijzer.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Voorbereid op Duurzame toegankelijkheid digitale informatie

VNG Nieuws - wo, 16/08/2017 - 14:22
Om ervoor te zorgen dat waardevolle informatie behouden blijft, moet u nu stappen nemen om duurzame toegankelijkheid van digitale informatie te borgen. Informatie moet op orde worden gebracht, aangesloten zijn op een e-depotvoorziening en de archiefinstelling toekomstbestendig worden gepositioneerd.

Het op orde hebben van gemeentelijke archieven is van belang voor de interne bedrijfsvoering, de verantwoording aan de raad en de burger en voor het vastleggen van de geschiedenis van de gemeente. Maar ook een randvoorwaarde voor de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet en het invulling geven aan actieve openbaarheid en transparant bestuur.

De digitalisering stelt specifieke eisen aan het informatiebeheer. In onze ledenbrief 'Duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Selectielijst 2017' gaan wij in op:

 • De instrumenten om u te ondersteunen bij de opgave om digitale informatie duurzaam toegankelijk te maken.
 • Het VNG Actieplan Digitale Archieven op orde en het Nationale Kennisnetwerk Archieven.
 • De hulpmiddelen om het gebruik te ondersteunen van de nieuwe Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017.
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Gemeente heeft samengevoegde verordening Wmo en jeugdhulp

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 15:03
Met het oog op de transformatie wil Dalfsen integraal werken in het sociaal domein. Daartoe bundelde de gemeente de verordeningen Wmo en Jeugdhulp tot één verordening. Wat zijn de voordelen van zo'n samengevoegde verordening? Lees het interview met de beleidsmedewerkers en wethouder. Gezamenlijk loket

Dalfsen wil dat inwoners hun zorgvraag gemakkelijker bij de gemeente neer kunnen leggen, zonder dat ze zich hoeven af te vragen met welke wet hun vraag te maken heeft. Daarom hebben de verschillende onderdelen in het sociaal domein al een gezamenlijk loket voor inwoners.

Gezamenlijke verordening

Nu heeft Dalfsen ook de verordeningen van de Wmo en de jeugdhulp gebundeld tot één verordening. Gemeenten van de Toekomst sprak beleidsmedewerkers maatschappelijke ondersteuning Ilse Veerbeek en Willeke Jonker en wethouder Jan Uitslag over hoe de samengevoegde verordening tot stand kwam. Zij beantwoordden de volgende vragen:

 • Wat was de aanleiding voor het samenvoegen van de verordeningen Wmo en jeugdhulp?
 • Wat zijn de voordelen van een samengevoegde verordening?
 • Wat willen jullie andere gemeenten meegeven?
 • Zijn er randvoorwaarden voor het samenvoegen van de verordeningen?
 • Behandel je bepaalde punten apart, zoals de eigen bijdragen?
Lees hieronder het volledige interview:
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Nieuwe normbedragen geautomatiseerde kwijtscheldingstoets

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 14:30
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van de belastingen van gemeenten en waterschappen.

Aan de hand van deze normen kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

De normen (betreffende inkomen en vermogen) gelden vanaf september 2017 tot en met februari 2018.

Expertgroep kwijtschelding

De expertgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) stelt de normen vast. De normen worden gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen.

De normbedragen zijn gebaseerd op de normen die het ministerie van SZW tweemaal per jaar vaststelt.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Grip op lokaal preventief jeugdbeleid

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 13:49
Gemeenten hebben steeds meer oog voor een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Het voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen escaleren tot ernstige problemen. Een goed preventief jeugdbeleid maakt veel verschil.

Voor het versterken van het normale leven met aandacht voor preventie kunt u als gemeente meer dan ooit bijdragen aan de kwaliteit van basisvoorzieningen en een positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom is het van belang uw preventief jeugdbeleid goed in te richten.

In vier stappen meer grip op uw preventief jeugdbeleid
 • Stap 1: Bepalen van de lokale ‘gewenste situaties’ en ‘problemen of vraagstukken’
 • Stap 2: Inventariseren huidig preventieaanbod
 • Stap 3: Bepalen gezamenlijke ambitie en aanpak
 • Stap 4: Regie houden op jeugdbeleid
Ondersteuning van het NJi

Bij elke stap kan het NJi u ondersteunen met advies op maat: neem contact op met Marielle Balledux van het NJi. Met de Preventiematrix Jeugd brengt u uw lokaal preventieaanbod en behoeften in beeld.

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Naar een integrale geschilbeslechting in het sociaal domein?

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 11:31
Een cliënt kan in bezwaar bij de gemeente tegen een beschikking. Bij de zorgaanbieder kan hij een klacht indienen als hij vindt dat de geleverde ondersteuning niet goed is. De zorgaanbieder handelt de klacht af en rapporteert de gemeente periodiek over het aantal klachten en de wijze van afhandeling.

Een cliënt die vindt dat de zorgaanbieder zijn klacht niet voldoende heeft behandeld, kan een klacht indienen bij de gemeente. Zo is het nu geregeld, maar volgens een advies van regeringscommissaris Michiel Scheltema moet dat op de schop. De kern van het voorstel is dat een cliënt niet alleen tegen een beschikking in bezwaar kan, maar ook tegen de werkwijze c.q. zorgverlening van de (door de gemeente gecontracteerde) zorgaanbieder.

Achtergrond advies

De reden voor de voorgestelde wijziging is dat gemeenten steeds vaker het gewenste resultaat beschikken en niet meer het aantal uren ondersteuning. Een cliënt zal tegen deze beschikking niet in bezwaar gaan omdat hij het eens is met het resultaat. Maar als hij later niet tevreden is over de geleverde ondersteuning is de termijn om daartegen in bezwaar te gaan voorbij. Het advies-Scheltema pleit daarom voor een integrale geschilbeslechting, de bezwaartermijn zou moeten worden verruimd van 6 weken naar maximaal 6 maanden.

Reikwijdte van de regeling

De commissie Scheltema denkt in eerste instantie aan geschillen over aanspraken ingevolge de Wmo 2015 en de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De Jeugdwet blijft vooralsnog buiten beschouwing omdat de gemeente daar volgens de regeringscommissaris verder afstaat van de uitvoering. De gemeente is niet de enige instantie is die beslist over jeugdhulp.

Eerste indruk

Op het eerste gezicht ziet het ernaar uit dat gemeenten (bezwaarschriftencommissies) door het nieuwe voorstel er veel meer werk bij krijgen. Gemeenten moeten bij bezwaar niet alleen hun eigen toegangsprocedure beoordelen maar zullen ook een oordeel moeten vormen over  de geleverde ondersteuning van de zorgaanbieder.

De vraag is tot hoever dat gaat: moeten ze eigen onderzoek doen of mogen ze afgaan op wat de aanbieder zegt? Als dat laatste het geval is, wat is dan het verschil met de huidige werkwijze waarbij de aanbieder de klacht behandelt?

Internetconsulatie

Het advies van Scheltema ligt voor in een internetconsultatie die loopt tot 1 november a.s. De gevolgen voor gemeenten zijn in dit stadium nog niet allemaal te overzien, maar zullen voor de werkwijze in de Wmo en de Participatiewet fors zijn. De VNG gaat het advies nader bestuderen en zal voor 1 november reageren op het advies. We roepen gemeenten op ook te reageren op de internetconsultatie.

Meer informatie

Via de link hieronder vindt u het advies van Scheltema en kunt u reageren op consultatie.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Aangepaste Wmo-modelverordening: delegatie pgb-tarieven

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 11:16
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed dit voorjaar uitspraak in een Wmo-zaak over de delegatie (door de raad aan het college van B en W) van tariefdifferentatie voor het pgb. De uitspraak is aanleiding tot aanpassing van Model Verordening maatschappelijke ondersteuning.

De CRvB oordeelde dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Emmen ten onrechte bepaalt dat het college van B en W nadere regels kan stellen over de hoogte van het pgb en het vaststellen van het pgb.

Motivering CRvB

Gemeenteraden moeten terughoudend zijn bij het delegeren van bevoegdheden aan het college. De z.g. essentialia van het voorzieningenpakket moet in de verordening worden vastgelegd. Tariefdifferentiatie behoort tot de essentialia, stelt de CRvB, de gemeenteraad mag dit dus niet delegeren.

Modelverordening

Op grond van de uitspraak hebben we artikel 11 van de Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 aangepast. Tevens zijn artikelen 15, derde lid, onderdeel d, en 15a, tweede en derde lid, toegevoegd. Dit in verband met de opschorting, wijziging of intrekking van een beschikking wegens tijdelijke opname van de cliënt in een instelling.

Deze wijziging was daarnaast aanleiding om een aantal redactionele verbeteringen in de modelverordening aan te brengen.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Ook dit jaar weer zomerscholen voor asielkinderen

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 10:12
Net als vorig jaar zijn er ook deze zomer in verschillende gemeenten zomerscholen georganiseerd voor kinderen uit asielzoekerscentra. Zo waren er dit jaar bijvoorbeeld zomerscholen in Assen, Súdwest Fryslân en Oude IJsselstreek.

Doel van de zomerscholen is om ervoor te zorgen dat wat de kinderen tijdens het schooljaar geleerd hebben niet wegzakt. Vooral de taalvaardigheid van de kinderen blijft beter op peil als ze ook tijdens de zes weken van de zomervakantie regelmatig Nederlands spreken.

Leren én spelen

Dat betekent overigens niet dat er alleen maar les wordt gegeven: er is aandacht voor leren én spelen. In de zomerschool is er ook aandacht voor cultuur en sport, en worden er voor de leerlingen uitstapjes georganiseerd. Voor de leerlingen is deelname aan de zomerschool daardoor meer dan alleen de taalvaardigheid op peil houden: ze bewegen, ze zijn creatief bezig en verbreden hun kennis van hun nieuwe omgeving.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

De Bascule en Spirit fuseren om betere zorg voor jeugd

VNG Nieuws - di, 15/08/2017 - 09:51
Hoe kunnen we gezamenlijk de essentiële specialistische jeugdhulpfuncties borgen? Kinder- en jeugdpsychiatrische instelling De Bascule en Spirit Jeugd- en Opvoedhulp verkennen de mogelijkheden om bestuurlijk te fuseren. De VNG sprak met bestuurders Nellieke de Koning en Mariënne Verhoef. 

De Bascule en Spirit zitten middenin een traject waarin de mogelijkheden om vanaf 1 januari 2018 bestuurlijk te fuseren worden verkend. Doel is om, door de krachten te bundelen, jeugdigen nog betere zorg dichtbij huis te bieden. Welke inhoudelijke afwegingen zijn gemaakt? Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? Wat vraagt dit van bestuurders en professionals? En, wellicht de belangrijkste vraag, wat merken kinderen en jongeren in de wijk van deze fusie?

Enkele citaten uit het interview met Nellieke de Koning (De Bascule) en Mariënne Verhoef (Spirit):
 • 'De meerwaarde van bestuurlijk fuseren: administratief, financieel, maar vooral inhoudelijk. Als je bestuurlijk uitspreekt ‘dit gaan we samen doen’, leidt dat er ook toe dat medewerkers actief de samenwerking opzoeken'.
 • 'Betere zorg voor jeugdigen als belangrijkste drijfveer om bestuurlijk te fuseren. Als we in staat zijn om het beste van beide werelden te verbinden en samen te brengen, dus niet volgordelijk na elkaar, leidt dit tot betere zorg en ondersteuning'.
 • 'Onze medewerkers gaven aan dat cliënten nog beter van de hulp zouden profiteren, als begeleiding en behandeling echt geïntegreerd worden aangeboden. Dus niet naast elkaar maar met elkaar. Met voor elke cliënt op elkaar afgestemd maatwerk'.
 • 'In het realiseren van de transformatie moet je gefaciliteerd worden en daarin heeft de gemeente een krachtige rol. Zo zijn we in overleg om samen wachttijden te verminderen. De gemeente stelt  daarvoor ook innovatiegelden beschikbaar en dat geeft nieuwe energie. Je voelt je gesteund in de beweging die je samen maakt'.
 • 'Er komt een gezamenlijk aanmeldteam, dat wordt ingezet bij die profielen waar zeker de professie van beide organisaties nodig is. We kijken met elkaar wat er aan de hand is en vertalen dat naar een goed arrangement. Belangrijk daarbij is dat we bij ingewikkelde gezinnen niet één keer een plan maken, maar voortdurend bijsturen'.
 • 'De kern van de transformatie is dat specialistische kennis eerder in de keten wordt benut. Het beeld van de keten is dan ook niet passend, want het impliceert een volgordelijkheid die er niet is'.
 • 'Je hebt altijd mensen die makkelijk veranderingen omarmen en anderen die tien keer moeten horen dat verandering nodig is voordat ze in beweging komen. Verandering binnen de organisaties realiseren …
 • … met oog voor de verschillen tussen de organisaties. Het wordt niet per definitie een meltpot waarin je gaat roeren en er één ding uitkomt. Wat in ieder geval als een paal boven water staat is dat we met één ding bezig zijn, namelijk het realiseren van betere zorg voor jeugdigen en hun naasten en dat alle acties die we ondernemen daartoe bijdragen'.
Lees het interview

Hieronder vindt u het uitgebreide interview met de ervaringen, overwegingen  en adviezen van Nellieke de Koning en Mariënne Verhoef:

VNG

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Kwetsbare wijken vragen continu om aandacht

VNG Nieuws - ma, 14/08/2017 - 15:23
Ze zijn inmiddels verdwenen uit het blikveld van de rijksoverheid, maar het is goed dat er weer eens voor heel Nederland wordt gekeken hoe de vroegere probleemwijken er voor staan. Dit jaar verschenen drie publicaties van Platform31 over kwetsbare wijken.

Een van de conclusies uit deze rapporten is dat kwetsbare wijken continu om aandacht vragen, ook van de rijksoverheid. Dat is een conclusie die bij gemeenten op brede steun kan rekenen.

Meer informatie

In het artikel hieronder geven we een samenvatting van de belangrijkste constateringen en conclusies van de drie (deel)rapporten van Platform31. (De links naar de rapporten vindt u in het artikel).

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Verruiming mogelijkheid tot weigeren VOG

VNG Nieuws - ma, 14/08/2017 - 13:34
De VNG stemt in met verruiming van de mogelijkheid tot weigering van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) op basis van alleen politiegegevens. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor.

Met het wetsvoorstel kan worden voorkomen dat personen die regelmatig met de politie in aanraking zijn geweest, maar nog niet in de justitiële gegevens zijn opgenomen, een VOG krijgen en inzicht krijgen in vertrouwelijke gegevens.

De VNG wil graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de nadere regelgeving, waarbij ook de gemeentelijke functies moeten worden aangewezen. De VNG denkt hierbij bijvoorbeeld aan adviseurs Bibob, beleidsmedewerkers openbare orde en veiligheid, secretarissen van driehoeksoverleggen, medewerkers in ondermijningsteams, leidinggevenden veiligheid, vergunningverleners, handhavers, maar ook vastgoedmedewerkers en medewerkers aan de GBA-balie. Voor bepaalde functies binnen gemeenten wil de VNG de mogelijkheid van een verdergaande screening.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Veiligheid fietser vergroten met fietspadcode

VNG Nieuws - ma, 14/08/2017 - 12:17
Het vervoer per fiets is in de afgelopen jaren toegenomen. Gemeenten stellen zich de vraag: hoe pas deze toename in onze straten? Hoe gaan we om met verschillen in snelheid (speed pedelec) en hoe dragen we zorg voor voldoende stallingmodelijkheden met name rond stations?

Om veiligheid van de fietsverkeersstroom te vergroten, werken ANWB, Fietsersbond en NTFU aan een 'gedragscode'. Langs drukke fietsroutes moeten aanwijzingen op borden komen. En er zijn steeds meer 'snelle' fietspaden in de maak: een aparte baan voor snelle fietsers om zo de veiligheid en doorstroming te verbeteren

De VNG trekt samen op met de ANWB op het onderwerp verkeersveiligheid en is medeondertekenaar van het verkeerveiligheidsmanifest.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Zorgcafé wijst vluchtelingen de weg in de gezondheidszorg

VNG Nieuws - ma, 14/08/2017 - 10:59
Dokters van de Wereld en het Rode Kruis hebben in Amsterdam en Nijmegen een Zorgcafé voor vluchtelingen opgezet. Vluchtelingen kunnen er zonder afspraak terecht met vragen over hun gezondheid of de gezondheidszorg.

Het Zorgcafé biedt asielzoekers en statushouders een makkelijk toegankelijke plek waar ze terecht kunnen met hun vraag of probleem. In het Zorgcafé zijn medische en GGZ-vrijwilligers aanwezig die een luisterend oor bieden, en informatie en advies geven. Bovendien kunnen ze vluchtelingen begeleiden naar de reguliere zorgverleners van de Nederlandse gezondheidszorg.

Pilot

Het Zorgcafé is opgezet als pilot. In de pilot worden data verzameld over bezoekers, doelgroepen, hulpvragen, doorverwijzingen etc. Na de pilot worden de data geëvalueerd om te bepalen of een zorgcafé toegevoegde waarde heeft voor vluchtelingen en of er mogelijk in andere gemeenten ook behoefte is aan een zorgcafé.

Doel

Het doel van het Zorgcafé is tweeledig:

 • Op de eerste plaats is het bedoeld om vluchtelingen goed te informeren over Nederlandse gezondheidszorg en regelgeving, zodat ze goed gebruikmaken van het zorgsysteem en de zorg krijgen die aansluit bij hun hulpvraag.
 • En op de tweede plaats is het een manier om te zorgen dat vluchtelingen zich gehoord voelen en daarmee frustratie en verkeerde verwachtingen te voorkomen.
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Voor mekaar

VNG Praktijkvoorbeelden Zorg - vr, 11/08/2017 - 16:33

Ruim de helft van de Rotterdamse ouderen voelt zich eenzaam. Een op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daardoor raken zij in een sociaal isolement...

Categorieën: Gemeenten Nieuws, Zorg Nieuws

Aangevuld: veelgestelde vragen afkoop regresrecht Wmo

VNG Nieuws - vr, 11/08/2017 - 14:51
Via het regresrecht kunnen gemeenten de kosten voor Wmo-voorzieningen verhalen op een wettelijk aansprakelijke derde bij een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. De VNG en het Verbond van Verzekeraars sloten een overeenkomst over 2017 waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten.

We hadden eerder een overeenkomst over 2015 en 2016. De VNG en het Verbond van Verzekeraars onderhandelen in de loop van dit jaar over de overeenkomst voor 2018 en daarna. 

Veelgestelde vragen

We maakten de overeenkomst in feburari bekend via een ledenbrief. In maart publiceerden we samen met het Verbond van Verzekeraars veelgestelde vragen, in juni maakten we hiervan een update. 

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Analyse Monitor Investeren in de toekomst

VNG Nieuws - wo, 09/08/2017 - 11:08
Een van de bijlagen van de Staat van de Volkshuisvesting 2017 is de Monitor Investeren in de toekomst 2017. Het rapport gaat over over ouderen en langer zelfstandig wonen.

Doel van het rapport is om inzichtelijk te maken welke opgaven het meer en langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met beperkingen oplevert voor het woonbeleid. 

Analyse

De Staat van de Volkshuisvesting bestaat uit een brief aan de Tweede Kamer met vijf onderzoeksrapporten als bijlage. In vervolg op onze Analyse doelgroep en huren en Analyse Monitor nieuwbouw sociale huurwonigen maakten we een analyse van de Monitor Investeren in de toekomst 2017 (bijlage 4 bij de Kamerbrief).

Meer informatie Zie ook

Hieronder: kaart uit de Monitor Investeren in de toekomst 2017 (p. 33)

20170809-monitor-toekomst.jpg
Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG-bestuur benoemt nieuwe leden en tijdelijke waarnemers

VNG Nieuws - wo, 09/08/2017 - 10:49
De vacatures in de adviescommissie Governance en de commissie Europa & Internationaal zijn ingevuld. Het VNG-bestuur heeft daarnaast drie tijdelijke waarnemers benoemd in bestuur en commissies. Adviescommissie Governance

De adviescommissie Governance, die verantwoordelijk is voor de selectie van kandidaten voor VNG-bestuur en commissies, heeft met ingang van 1 oktober twee vacatures. Het VNG-bestuur heeft per die datum Paul Depla (burgemeester Breda) en René Verhulst (vanaf 8 september burgemeester Ede) benoemd tot lid van de adviescommissie.

Bestuur en commissies

André van de Nadort (burgemeester Weststellingwerf) en Ellen Nauta-van Moorsel (burgemeester Hof van Twente) zijn benoemd in de commissie Europa en Internationaal.

Daarnaast heeft het VNG-bestuur drie tijdelijke waarnemers benoemd: Rob van der Zwaag (burgemeester Veere) in het bestuur, Sylvester ter Wal (secretaris Hulst) in de commissie Financiën en Wilma Atsma (secretaris Bloemendaal) in de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid.

Waarnemers

Gelet op de raadsverkiezingen van maart 2018 komen er geen formele vacaturerondes meer voor bestuur en commissies, maar worden in geval van tussentijdse vacatures per kwartaal tijdelijke waarnemers benoemd om de bezetting van bestuur en commissies op peil te houden. De benoemingstermijn voor deze tijdelijke waarnemers eindigt (uiterlijk) op het moment dat na de raadsverkiezingen de nieuwe lichting leden van bestuur en commissies is benoemd. Naar verwachting is dat in september 2018.

De twee vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn nog wel formeel opengesteld omdat het hierbij gaat om een meerjarige benoeming tot commissielid, tevens lid in de delegatie naar het Comité van de Regio's.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws