U bent hier

Gemeenten Nieuws

Financiering landelijke instellingen sociaal domein v/a 2018

VNG Nieuws - vr, 19/05/2017 - 10:32
De VNG bekostigde vanaf 2015 (via een uitname uit het Gemeentefonds) een tiental landelijke instellingen in het sociaal domein, die door de decentralisaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vielen. Vanaf 2018 geldt een ander financieringssysteem. Per ledenbrief informeren we u hierover.

De VNG zou de bekostiging slechts tijdelijk doen, dus moest er met ingang van 2018 een alternatief voor de financieringswijze komen. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in november 2016 is een plan vastgesteld voor het borgen van de continuïteit van deze taken en voorzieningen.

In de ledenbrief informeren we u over de stand van zaken van deze instelllingen/activiteiten:

 • Kindertelefoon, Luisterend Oor, Vertrouwenswerk Jeugd
 • Doventolkvoorzieningen
 • Landelijk telefoonnummer Veilig Thuis
 • Stichting Adoptievoorzieningen
 • Hulp en opvang slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys
 • Meeneembare voorzieningen voor mensen met arbeidsbeperking
 • Landelijke coördinatiefunctie sociaal domein
 • Overige taken/activiteiten: Opvoeden.nl, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Expertisecentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Handhaving en Naleving.
Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Duidelijkheid financiële gevolgen Wet IKK pas in september

VNG Nieuws - vr, 19/05/2017 - 10:07
De kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk veranderen per 1 januari 2018. Dat is de uitwerking van het SZW-project Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (voorheen 'Het Nieuwe Toezicht'). Het conceptbesluit IKK ligt nu bij de Tweede Kamer. Daarna volgt uitsluitsel over financiën.

In het akkoord IKK tussen het ministerie van SZW, BKO, FNV, SWN en Boink zijn in dit kader maatregelen afgesproken. Deze maatregelen hebben ook financiële gevolgen voor toezicht. Het conceptbesluit IKK, waar deze maatregelen in regelgeving zijn ingevuld, is naar de Tweede Kamer gezonden voor behandeling. Daarom zijn de financiële gevolgen van deze aanpassing niet verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds. Om als gemeenten toch enig houvast te hebben, wijzen wij op de informatie hierover in het ontwerpbesluit op bladzijde 39:

Kosten

Bij de uitvoeringstoetsen is naar voren gekomen dat de gewijzigde kwaliteitseisen ook gevolgen hebben voor de kosten van het toezicht. Het gaat om een raming van € 711.895,- incidenteel in 2018 en € 1.758.380,- structureel vanaf 2018 (voor nadere toelichting, zie hoofdstuk 4. Resultaten uitvoeringstoetsen). SZW gaat ervan uit dat de kosten van IKK voor handhaving nihil zijn. Als de middelen voor de aanpassing van de kwaliteitseisen overkomen, verwachten wij een verdeling binnen de algemene uitkering, zoals bij de andere middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Bij het overlijden van Annie Brouwer-Korf

VNG Nieuws - do, 18/05/2017 - 13:28
Ons bereikte het droevige nieuws dat onze voormalige vicevoorzitter Annie Brouwer-Korf woensdag 17 mei op zeventigjarige leeftijd is overleden. Zij was ruim tien jaar, van 1997 tot 1 januari 2008, vicevoorzitter van de VNG.

brouwer-korf.jpg

Met haar overlijden verliest bestuurlijk Nederland een zeer betrokken, doortastende en sterke vrouw. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Jan van Zanen, Voorzitter VNG

Jantine Kriens, Algemeen directeur VNG

Toen Annie Brouwer benoemd werd tot vicevoorzitter van de VNG was ze nog burgemeester van Amersfoort. In 1999 werd ze burgemeester van Utrecht, waar ze tot en met 2007 zou blijven. Annie Brouwer begon haar politieke carrière als PvdA-raadslid en wethouder in Nijmegen en burgemeester van Zutphen.

In 2007 werd ze door het bestuur van de VNG onderscheiden met de Prijs der Gemeenten vanwege haar grote verdiensten voor het lokaal bestuur en haar gave om personen en groepen bij elkaar te brengen.

Annie Brouwer was specialist op het gebied van veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding). Zij gaf leiding aan een commissie die in 2002 adviseerde over een nieuwe brandweer- en rampenbestrijdingsorganisatie.

Ze zat in mei 1977 in de trein die bij De Punt werd gekaapt. Op dat moment was ze drie maanden zwanger van haar eerste kind. Op 5 juni 1977 werd ze vrijgelaten, samen met een andere zwangere vrouw. Zes dagen later werd de kaping beëindigd. Na deze ingrijpende gebeurtenis besloot ze de politiek in te gaan.

VNG-voorzitter en burgemeester van Utrecht Jan van Zanen zegt in een reactie op het overlijden van Annie Brouwer: ‘Wij verliezen in haar een zeer betrokken, doortastende en krachtige vrouw en indrukwekkend bestuurder. Utrecht en Nederland zijn haar veel dank verschuldigd.’

In 2007 typeerde VNG Magazine haar als een bestuurder die wars was van dikdoenerij en liever het woord ‘burger’ vermeed omdat het te afstandelijk zou klinken. ‘Een nuchtere bestuursvrouw die niet uit haar rol valt, niet altijd even herkenbaar maar zeer betrokken, warm en attent.’

In Utrecht wordt sinds 2007 jaarlijks de Annie Brouwer-Korfprijs uitgereikt aan mensen of organisaties die zich bijzonder inzetten voor de emancipatie en acceptatie van LHBTI’ers.

bron: VNG Magazine

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Samenloop uitbetaling IKB en een sociale zekerheidsuitkering

VNG Nieuws - do, 18/05/2017 - 11:41
De VNG constateert na invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) dat sommige medewerkers, die naast hun salaris een WW, ZW- of WIA-uitkering ontvangen, nadelige effecten kunnen ervaren. 

Deze effecten treden op bij de keuze voor de (maandelijkse) uitbetaling van het IKB en de uitbetaling van de reservering van de vakantietoelage in het overgangsjaar 2017.

In het overgangsjaar 2017 worden in mei 2017 zeven maanden vakantietoelage uit 2016 uitbetaald. Daarnaast maakt vanaf 1 januari 2017 de vakantietoelage (8%) deel uit van het IKB en gedurende 12 maanden in het budget per maand opgebouwd. Indien de medewerker met een uitkering ervoor kiest om het IKB maandelijks uit te betalen, zal het SV-loon hoger worden in vergelijking met de situatie vóór invoering van het IKB.

Advies VNG

Het hogere SV-loon heeft tot gevolg dat medewerkers die gedeeltelijk werken en daarnaast een sociale zekerheidsuitkering ontvangen worden gekort door het UWV. Het UWV zal een hoger inkomen constateren bij de medewerker met als gevolg dat het hogere inkomen met de uitkering wordt verrekend. 

De VNG adviseert gemeentelijke werkgevers met medewerkers die gedeeltelijk werken en daarnaast een sociale zekerheidsuitkering ontvangen om aan deze medewerkers door te geven het IKB niet (maandelijks) uit te betalen, maar een andere bestedingskeuze te maken als vakantieverlof kopen, een loopbaangerichte opleiding financieren of aan een ander lokaal doel te besteden. Het SV-loon wordt dan verlaagd, waardoor nadelige effecten voor sociale zekerheidsuitkeringen, zoals verrekening en beëindigen van de uitkering worden voorkomen.

Oplossing

Een oplossing voor de nadelige effecten  is om sociale zekerheidswetgeving en fiscale wetgeving aan te passen aan een moderne arbeidsvoorwaarde als het Individueel Keuzebudget. Nadelige effecten zijn naast korten op uitkeringen ook te zien bij de behandeling van de ambtsjubileumgratificatie door de Belastingdienst.

De VNG en het IPO (bij de provincies is dit ook bekend) roepen de verantwoordelijke bewindspersonen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ministerie van Financiën daarom per brief op om tot oplossingen te komen die liggen in aanpassing van wetgeving of de uitvoeringsregels van het UWV en de Belastingdienst.

Meer informatie

Lees hieronder de brief van VNG en IPO aan het ministerie van SZW (die aan het ministerie van Financiën heeft dezelfde inhoud).

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Elektrisch vervoer: point of no return

VNG Nieuws - do, 18/05/2017 - 10:29
Op 19 april was de Werkconferentie Elektrisch Vervoer. De conclusie was helder: elektrisch vervoer heeft het point of no return bereikt. Automerken komen met betaalbare elektrische modellen, de oplaadcapaciteit wordt verbeterd en vanaf 2035 mogen alleen nog ‘schone’ auto’s worden verkocht.

De ontwikkelingen hebben ook duidelijk impact op onze openbare ruimte en leiden tot gemeentelijke vraagstukken:

 • hoe kunt u bijvoorbeeld laadinfrastructuur inpassen in een drukke wijk
 • neemt u zelf het initiatief in de aanleg
 • hoe legt u de verbinding met de energietransitie?
Presentaties

U kunt de presentaties (pdf) met onder andere de verwachte trends, gemeentelijke praktijkvoorbeelden en de behoefte van ‘elektrische rijders’ hieronder terugvinden.

Zoekt u praktische tips en wilt u meteen aan de slag? Bezoek dan de website van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG-subcommissie Jeugd komt 18 mei bijeen

VNG Nieuws - do, 18/05/2017 - 10:10
De VNG subcommissie Jeugd komt 18 mei in Utrecht bij elkaar. Daar bespreken de bestuurders de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de financiën, de AMVB Jeugdwet regionale samenwerking en andere actuele jeugdzaken. Agenda
 • Mogelijke AMVB Jeugdwet regionale samenwerking
 • Financiën Jeugd: Stand van zaken bestuurlijk overleg
 • Afsprakenkader sociaal domein
 • Kernteam contacten kabinetsformatie VNG informeert de subcommissie Jeugd 
 • Stand van zaken uitvoeringstoets Woonplaatsbeginsel
 • Stand van zaken Gecertificeerde instellingen
 • Stand van zaken Zorglandschap specialistische jeugdhulp 

We plaatsen snel na de vergadering een terugblik op de website van de VNG.

Meer informatie Commissieleden 

Wie zijn de commissieleden? U vindt ze in dit overzicht

           

            

         

     

Contact

Bent u geen lid van de commissie maar wel geïnteresseerd in een onderwerp dat u op de agenda ziet? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, Astrid Jansen, astrid.jansen@vng.nl, telefoon 070-373 8393.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Invulling gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 16:42
Gemeenten hebben een sleutelpositie in maatschappelijke opgaven. Het belang van samen werken aan het vernieuwen en versterken van de gemeentelijke uitvoeringskracht is groot. Een nieuwe werkwijze hiervoor is Samen Organiseren.

Drie voorstellen over de invulling van de gezamenlijke uitvoering door gemeenten staan op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 14 juni.

Instellen College van Dienstverleningszaken

Samen Organiseren is een vliegwiel voor het verbinden en versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering op het terrein van dienstverlening, informatievoorziening en medebewindstaken zoals werk, zorg, inkomen, belastingen en Omgevingswet.

Om Samen Organiseren vorm te geven, wordt voorgesteld een College van Dienstverleningszaken in te stellen. Dit college adviseert het VNG-bestuur over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (zoals ICT-oplossingen, werkprocessen) en het initiëren van projecten die versnelling en opschaling tot stand brengen. Het einddoel is dat meer gemeenten sneller de ontwikkelde voorzieningen gaan gebruiken die de toegankelijkheid en kwaliteit van de lokale dienstverlening verbeteren.

Instellen Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Vanaf 2018 kunnen de gezamenlijke activiteiten die de VNG op verzoek van de leden voor hen organiseert of uitvoert, niet meer gefinancierd worden via uitnamen uit het Gemeentefonds. Om mogelijk te maken om collectief een aantal al langer lopende gezamenlijke activiteiten te blijven doen en nieuwe toe te voegen, is het voorstel conform het besluit van de BALV van 2016, een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in te stellen. De gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden daarmee na besluitvorming in de ALV uit dit fonds gefinancierd.

Activiteiten 2018 gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Het derde voorstel gaat over de gezamenlijk uit te voeren activiteiten in 2018 en daarna, die uit het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering worden gefinancierd. Daarbij gaat het om meerjarige activiteiten waarover eerdere ALV's hebben besloten en die in 2018 doorlopen. Daarnaast gaat het om een aantal nieuwe activiteiten die in 2018 zullen starten.

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Agenda en stukken Algemene Ledenvergadering 2017

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 16:40
De agenda en de stukken van de Algemene Ledenvergadering (ALV) staan online. U kunt de agenda en bijlagen downloaden via vng.nl/agenda-alv-2017 of via (de links in) de ledenbrief.

De ALV is op 14 juni 2017 in Goes.

Agenda

Op de agenda van de ALV staan onder andere:

 • VNG-Jaarverslag 2016, inclusief financieel jaarverslag en Collectieve activiteiten voor gemeenten gefinancierd vanuit het Gemeentefonds - verantwoording 2016
 • Contributievoorstel 2018
 • Invulling gezamenlijke gemeentelijke uitvoering
Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Bezuiniging op onderwijsachterstandenbeleid onaanvaardbaar

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 14:49
Staatssecretaris Dekker (OCW) moet zijn voorgenomen bezuinigingen op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid terugdraaien. Dat schrijft de VNG in een gisteren aan de staatssecretaris verzonden brief.

De plannen leiden tot afbreuk van alle eerdere investeringen in het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).

Geen advies

De huidige specifieke uitkering voor het GOAB eindigt per 1 januari 2018. De staatssecretaris vroeg de VNG om advies over de nieuwe CBS-indicator en de nieuwe bekostigingssystematiek De VNG brengt geen advies uit voordat de korting van € 40 miljoen op het budget van gemeenten van tafel is.

Onbegrijpelijk

De nieuwe bekostigingssystematiek heeft forse financiële gevolgen voor vooral de grotere gemeenten. Gezien het succes van de extra investeringen die de G33 en de G4 hebben kunnen doen, is het onbegrijpelijk dat de staatssecretaris vasthoudt  aan de korting.

Meer informatie

Hieronder de brief die de VNG gisteren heeft verzonden naar de staatssecretaris en de brandbrief van 23 februari waarin VNG, PO-raad, G32, G4, BMK, BK, SWN, BOinK, Ouders en Onderwijs en AVS alle politieke partijen opriepen de komende jaren te zorgen voor voldoende budget om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Houd bij begroting 2018 rekening met invoering Omgevingswet

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 13:15
Inhoudelijk en financieel is de invoering van de Omgevingswet voor elke gemeente een enorme operatie. Het is belangrijk om voor het jaar 2018 hiervoor al budget vrij te maken.

De VNG-commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) roept gemeenteraden op om bij de begroting voor 2018 rekening te houden met invoering van de Omgevingswet. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van onder meer het ambitieniveau van de gemeente en de lokale veranderopgave.

Budget snel in beeld

Met de invoering van de Omgevingswet kunnen aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. Het is van belang dat het budget zo snel mogelijk in beeld komt om het te verwerken in de programmabegroting voor 2018 en volgende jaren. Bij voorkeur besteedt uw gemeente hieraan in de komende kader-/lentenota de nodige aandacht.

Denk daarbij aan de volgende vragen: 

 • Is er extra personeel nodig voor de invoering van de Omgevingswet?
 • Om hoeveel medewerkers gaat het en welke competenties worden gevraagd? 
 • Moeten in de gemeente medewerkers worden opgeleid of begeleid?
 • Zijn aanpassingen nodig aan de dienstverlening en de ICT?
 • Zijn er verdere ontwikkelkosten gemoeid met de invoering van de Omgevingswet? 
Eigen deskundigheid raad

De commissie R&G adviseert gemeenteraden ook om te denken aan het reserveren van budget voor de eigen deskundigheidsbevordering en ondersteuning. De ervaring met de recente decentralisaties in het sociaal domein leert dat de raad intensief betrokken is bij een operatie van dergelijk omvang en complexiteit. Het is belangrijk dat u precies weet wat er op u afkomt om niet voor verrassingen te komen te staan.

Meer informatie Zie ook
Categorieën: Gemeenten Nieuws

VNG-cie. Ruimte & Wonen bespreekt Wet kwaliteitsborging bouw

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 12:52
De VNG-commissie Ruimte en Wonen discussieerde in haar vergadering op 11 mei over de door de Tweede Kamer inmiddels aanvaarde Wet kwaliteitsborging bouw.

De inleiding op de wet licht toe dat in de bouwsector teveel fouten worden gemaakt en dat de consument daarvan de dupe wordt. De wet beoogt een systeem waarin de bouwsector zelf de kwaliteit garandeert.

Kwaliteitsborgers

De opzet van de wet is dat gecertificeerde kwaliteitsborgers voor de opdrachtgever de bouw in de gaten houden. Vooraf wordt een risicobeoordeling aan de gemeente geleverd. Ingebruikname is pas toegestaan na een verklaring van de kwaliteitsborger (via de opdrachtgever) aan de gemeente. In een consumentendossier wordt de positie van de consument vastgelegd, dit dossier gaat mee bij eigendomsoverdracht.

Wegvallende inkomsten

Het nieuwe stelsel geldt voorlopig alleen voor nieuwbouw (gevolgklasse 1) en niet voor ingewikkelde projecten (gevolgklassen 2 en 3). Gemeenten hebben het meeste werk aan gevolgklasse 1, dat valt dus grotendeels weg. Maar de expertise is vooral voor gevolgklassen 2 en 3 nodig. Bovendien blijft de gemeente verantwoordelijk voor bestaande bouw. Kan de gemeente de benodigde expertise wel in huis houden, terwijl de inkomsten uit leges deels vervallen?

Vervolg

Nadere afspraken worden in een bestuursakkoord tussen Rijk en VNG gemaakt. Er is een implementatieplan in voorbereiding dat wordt vastgesteld in een Stuurgroep waarin ook de VNG en gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Update overleg Cao Gemeenten

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 12:47
De VNG en de vakbonden waren maandag 12 mei voor de vijfde keer bijeen om tot afspraken te komen over een nieuwe cao. De meningen over de onderwerpen verschillen, maar de VNG ziet aanknopingspunten om tot elkaar te komen. 

Tijdens het overleg is op hoofdlijnen in beeld gebracht wat de wensen van de VNG en de vakbonden zijn over de ambities voor de sector gemeenten en de daarbij passende onderwerpen.

Besproken onderwerpen

Besproken werden de onderwerpen: flexibiliteit en zekerheid, een leven lang leren, bewust belonen, harmonisering van de verlofregeling, en de loonontwikkeling. Over het doel van de afspraken zijn de partijen het eens: we willen investeren in de duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers. De VNG en de vakbonden zijn het nog niet op alle punten eens over de inhoud van de afspraken.

Flexibiliteit en zekerheid

Het terugdringen van externe inhuur is een wens van de vakbonden. De afgelopen drie maanden zijn de mogelijkheden verkend om een juiste balans te vinden tussen flexibiliteit en zekerheid. Flexibiliteit is besproken vanuit het perspectief van zowel de werkgever als de medewerker. In de vorige cao’s zijn hierover al afspraken gemaakt, die de VNG verder wil uitwerken. Het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid blijft lokaal maatwerk.

Harmonisering verlofregeling

Harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling is voor de VNG een belangrijke voorwaarde om overeenstemming te bereiken over een nieuwe cao. Deze wens past bij de visie om te komen tot een verdere modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De VNG wil afspraken maken aan de hand van de uitkomsten van het co-creatietraject en toewerken naar een modernisering binnen afzienbare termijn.

Loonvoorstel VNG

Op basis van de financiële verkenningen heeft de VNG een reëel loonvoorstel gedaan, afgestemd op het totale pakket. De VNG heeft rekening gehouden met de ontwikkelingen van het accres van het Gemeentefonds en de stijging van de pensioenpremie. De VNG vindt het van belang om te komen tot een loonafspraak die in evenwicht is met de inhoudelijke afspraken die worden gemaakt.

Vervolgoverleg

In het volgende cao-overleg, op 19 juni, wil de VNG met de vakbonden komen tot verantwoorde oplossingen die aansluiten op de ontwikkelingen en wendbaarheid van werknemers en werkgevers in de sector.

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Zuidhollandse gemeenten borgen specialistische jeugdhulp

VNG Nieuws - wo, 17/05/2017 - 10:12
Het is belangrijk om essentiële specialistische jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je in de regio een 'duurzaam zorglandschap'? De VNG sprak met Dennis Gerits van regio Zuid-Holland Zuid waar zeventien gemeenten samenwerken. Zijn adviezen en tips zijn de moeite waard!

'In Zuid-Holland Zuid werken inkoop en beleid als een tandem', zegt Dennis Gerits, teamcoördinator beleid bij Serviceorganisatie Jeugd ZHZ. In ons interview vertelt hij hoe deze effectieve werkwijze tot stand is gekomen. 

Sturen op jeugdhulp in de regio

Bij het decentraliseren van de jeugdhulp hebben 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de Serviceorganisatie opgericht. De gemeenten wilden samen de sturing op de jeugdhulp mogelijk maken. Een groot aantal taken is gedelegeerd en belegd bij de Serviceorganisatie.

 • Die heeft naast inkoop en contractering, contractmanagement, budgetbeheersing, informatievoorziening óók een accountmanagements- en beleidstaak.
 • Dit laatste betekent dat beleidsmatige mensen ook in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling en beleid maken voor de regio, een uniek gegeven.
Inkoop en beleid werken als een tandem

Dennis Gerits: “Te vaak zie je een kloof tussen inkoop en beleid. Die kloof is bij ons afwezig. We maakten bewust de keuze om elkaar niet op afstand te plaatsen. Soms wordt inkoop teveel als doel op zich gezien en niet als middel. Daarnaast zit je bij de inkoop vast aan strikte wet- en regelgeving en dat kan spanning geven op inhoudelijke doelen die je wilt bereiken.

Doordat inkoop en beleid actief met elkaar optrekken, is van begin af aan duidelijk wat wel of juist niet kan. Het dicht bij elkaar plaatsen van inkoop en beleid biedt ook de mogelijkheid om inkoop als doel in te zetten om de transformatie te bewerkstelligen.”

Rolverdeling gemeente en aanbieder

“Onze angst is dat als we in de inkoop alleen ruimte geven voor samenwerkingsconstructies tussen aanbieders er vooral aandacht is voor de juridische en financiële aspecten van deze samenwerking, waardoor er minder aandacht over blijft voor de noodzakelijke inhoudelijke ontwikkelingen. Daarom willen we dat de aanbieders de ruimte krijgen om inhoudelijk samen te werken zonder allerlei administratieve belemmeringen."

Communicatie is cruciaal

"In de Gemeenschappelijke Regeling wordt alle belangrijke informatie met alle raden gedeeld. We informeren consequent over alles wat we aan het doen zijn. Tijd vrijmaken voor communicatie is cruciaal, want goed communiceren is een randvoorwaarde om een goed werkend jeugdhulpstelsel te krijgen waarin ieder zijn rol speelt'.

Lees het interview 

Hieronder vindt u het uitgebreide interview met de ervaringen, adviezen en tips van Dennis Gerits, teamcoördinator beleid bij Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.

Doumenten Zuid-Holland Zuid 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Informatie over hulp voor vluchtelingenkinderen gebundeld

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 16:56
Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft zoveel mogelijk informatie over voorzieningen en hulp voor vluchtelingenkinderen gebundeld in één kennisdossier.

Er is veel informatie beschikbaar over hulp en voorzieningen voor vluchtelingenkinderen, maar deze informatie is verspreid over internet. Het kennisdossier van het Kenniscentrum heeft voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulp, scholen etc. de informatie zoveel mogelijk gebundeld op één plek.

Het gaat vooral om praktische informatie over vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 0 tot circa 25 jaar.

U vindt in het kennisdossier onder meer informatie over de asielprocedure, wet- en regelgeving, hulpmiddelen bij het vergroten van de veerkracht, informatie over trauma-gerelateerde problematiek en informatie over de maatschappelijke context.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Achtergrondinformatie over gezondheid statushouders

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 16:36
Een van de aandachtspunten bij de integratie van statushouders in bestaand gezondheidsbeleid, is seksuele en reproductieve gezondheid vanwege culturele verschillen.

Zoals Marjolein Martens beschrijft in haar blog in deze nieuwsbrief, zijn er veel LHBTI-vluchtelingen die omwille hun (seksuele) geaardheid moeten vluchten en onder andere in Nederland uitkomen.

Factsheets

In de landen van herkomst wordt homoseksualiteit niet overal gerespecteerd. Dit blijkt ook uit de factsheets die Rutgers (kenniscentrum seksualiteit) heeft gemaakt. In een vijftal factsheets (zie de links hieronder) vindt u achtergrondinformatie over de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in landen van herkomst van statushouders (Syrië, Eritrea, Somalië, Irak en Afghanistan).

Kennissyntheses

Meer informatie over de aandachtspunten van de gezondheid van statushouders in Nederland, kunt u vinden in de kennissyntheses van Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), een van de fundamenten van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

De kennissyntheses zijn in 2015 geschreven in opdracht van het Ministerie van VWS vanwege de verhoogde instroom van vluchtelingen. De syntheses bevatten basisinformatie voor gemeenten over beschermende en risicofactoren voor de gezondheid van vluchtelingen en over hoe de veerkracht en gezondheid van vluchtelingen behouden of versterkt kan worden.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

De Kindertelefoon blijft populair

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 16:28
Kinderen en jongeren weten De Kindertelefoon te vinden, blijkt uit de jaarcijfers van stichting De Kindertelefoon. In 2016 registreerde zij in totaal 242.355 gesprekken via chat en telefoon. Dat zijn ruim 40.000 geregistreerde gesprekken méér dan in 2015.

Meer dan 750.000 bezoekers gebruikten de website www.kindertelefoon.nl en er waren 4.730.556 pageviews. Zo’n 80% van die pageviews waren voor het forum, waar jongeren ervaringen uitwisselen. De Kindertelefoon is beschikbaar voor ieder kind in Nederland, ongeacht waar hij of zij woont. De contacten zijn anoniem, het gesprek altijd in vertrouwen en de woonplaats van het kind is niet bekend. 

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

Zaanse aanpak: Veilige Publieke Taak politieke ambtsdragers

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 16:09
De gemeente Zaanstad stelt haar protocol 'Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers' beschikbaar voor andere gemeenten. Het protocol is een praktische bundeling van VPT-informatie van de afgelopen jaren waarin de 8 Veilige Publieke Taak-maatregelen verwerkt zijn.

Deze 8 maatregelen zijn:

 • Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is
 • Stimuleer dat uw werknemers/ambtsdragers elk voorval van agressie en geweld melden
 • Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers/ambtsdragers
 • Train uw werknemers/ambtsdragers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld
 • Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw werknemers/ambtsdragers
 • Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten
 • Verhaal de schade op de dader
 • Verleen nazorg aan werknemers/ambtsdragers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.

De Zaanse aanpak 'Veilige Publieke Taak voor politieke ambtsdragers' is beschikbaar via de databank Praktijkvoorbeelden van de VNG.

Meer informatie

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Mei staat in teken van 'Europa in mijn regio'

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 15:07
'Europa in mijn regio' is een Europese campagne om inwoners van alle lidstaten bekend te maken met Europese projecten in hun eigen omgeving. Er zijn verschillende initiatieven.

Het gaat om bezoeken aan (en openingen van) projecten, maar ook social media-initiatieven zoals een fotowedstrijd, een ‘projectjacht’ en een blogwedstrijd. In mei kunnen duizenden Europese projecten worden bezocht. De initiatieven op social media lopen tot en met augustus.

'Europa in mijn regio' ('EU in my region') is een mooie kans om te laten zien hoe de Europese Unie lokaal en concreet kan zijn. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de campagne, de verschillende initiatieven en deelname op:

Er is ook een filmpje gemaakt over de campagne, hieronder de downloadlink:

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Terugblik VNG-commissie Raadsleden & Griffiers 11 mei

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 14:46
Tijdens deze vergadering sprak de commissie R&G over Samen Organiseren en het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering, verantwoording voor de raad (volgens de methode Duisenburg), de Ontwikkelagenda lokale democratie en een meerjarig Raadsledenprogramma, en de Omgevingswet.

De voorzitter van de commissie, Josee Gehrke, meldt bij opening van de vergadering dat VNG-beleidsmedewerker Marion Veerbeek de nieuwe commissiesecretaris wordt. Frans van der Waart blijft de commissie ondersteunen in het kader van de evaluatie van de VNG-governance.

Samen Organiseren

Frans Backhuijs (lid van de VNG-commissie Dienstverlening & Informatiebeleid) presenteert de voorstellen voor Samen Organiseren en (bijbehorend) de inrichting van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Samen Organiseren is een nieuwe werkwijze vanuit de (vraagstukken van de) uitvoeringspraktijk, om gezamenlijk te komen tot een eigentijdse, kwalitatieve en efficiënte gemeentelijke uitvoering.

Samen Organiseren is een vliegwiel voor het verbinden én versnellen van de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering. De belangrijkste onderdelen zijn de digitalisering van de dienstverlening en de informatievoorziening van gemeenten. De kern: opschalen vanuit de praktijk, in plaats van 'landelijk uitrollen'.

Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Het is vanaf 2018 niet meer mogelijk om uitnamen uit het Gemeentefonds rechtstreeks aan de VNG toe te kennen voor gezamenlijke projecten die op verzoek van de leden worden georganiseerd of uitgevoerd (zoals v/h de Digitale Agenda 2020). Daarom komt er voor de continuïteit van de uitvoering van dit soort projecten een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering.

 • Het gaat hier om een technische, kostenneutrale omzetting, bestemd voor de projecten in 2017 en 2018.
 • De gezamenlijke activiteiten van Samen Organiseren worden, na besluitvorming in de Algemene ledenvergadering op 14 juni, via het Fonds gefinancierd.
 • Alle projecten worden voorgelegd aan de ALV, soms met een meerjarig karakter vanwege de benodigde investeringen.
Samen Organiseren, Fonds & raadsleden en griffiers

De commissieleden steunen het inhoudelijke verhaal. Wel zijn er vragen over de betekenis van de plannen voor de individuele autonomie van gemeenten en de bevoegdheden en rol van de raad. De commissie laat weten dat zij een belangrijke rol kan spelen in het bereiken en de bewustwording van raadsleden en griffiers. Bij een groot deel van hen zal Samen Organiseren nog niet op het netvlies staan. 

Tijdens de VNG-bestuursvergadering van 12 mei is afgesproken de Vereniging van Griffiers te benaderen om via de griffiers de raden te attenderen op de plannen voor Samen Organiseren. Josee Gehrke zal daarbij een rol spelen. Het bestuur onderstreept daarmee het belang van goede informatie over Samen Organiseren, ook aan raadsleden.

Methode Duisenburg

Jan Houtenbos presenteert de methode Duisenburg: een methode voor een goede behandeling door de gemeenteraad van de begroting en de jaarrekening. De kern is een behandeling die meer inhoudelijk is en vooral gaat over de effectiviteit van het beleid. Daarmee gaan de cijfers meer leven.

De methodiek gaat uit van het benoemen van twee rapporteurs (afkomstig van de oppositie en van een collegepartij), liefst jaarlijks wisselende personen. De methode zorgt voor een gestructureerde werkwijze die duidelijkheid schept over de doelen die de raad wil stellen, wat gedaan moet worden om dit voor elkaar te krijgen, en hoeveel het mag kosten.

Zes hoofdvragen kunnen daarbij worden gesteld:

 1. Wat is het beeld van het beleidsterrein op hoofdlijnen?
 2. Welke doelen zijn gepland/behaald?
 3. Welke prestaties zijn gepland/geleverd?
 4. Wat gaat het kosten/heeft het gekost?
 5. Wat is het oordeel over de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid?
 6. Welke conclusies en aanbevelingen heb ik (als rapporteur aan de commissie)?
Invoering bestuursverklaring

Naast de methode Duisenbrug (een van de manieren om invulling te geven aan verantwoording) is gesproken over de invoering van de 'bestuursverklaring', die straks vooraf gaat aan de accountantsverklaring. De commissie vraagt de VNG om gemeenteraden nader hierover te informeren en daarbij aandacht te besteden aan lopende pilots. De commissieleden willen op een later moment ook doorspreken over het sturen op kengetallen en het gebruik van de site Waarstaatjegemeente.nl.

Ontwikkelagenda en Raadsledenprogramma

VNG-beleidsdirecteur Kees Breed geeft een toelichting op de verschillende onderdelen van de Ontwikkelagenda lokale democratie en een meerjarig Raadsledenprogramma. De commissie benadrukt het belang van het samenbrengen van de verschillende sporen in een samenhangend geheel. Uiteindelijk moet er een pakket komen dat via de griffiers aan de raadsleden wordt voorgelegd. In de bespreking blijkt dat er sprake is van veel spelers en trajecten. Kees Breed kondigt aan dat de VNG extra menskracht zet op de Ontwikkelagenda.

Omgevingswet en gemeenteraad

Commissieleden Teunis Reedijk en Ellen Speet, portefeuillehouders voor de Omgevingswet, geven een toelichting op de thema's 'financiële verantwoording' en 'adviesrol van de raad'. De commissie streeft naar een zo sterk mogelijke positie van de raad. Als in de wet wordt gekozen voor een adviesrol van de raad, moet die zo duidelijk en stevig mogelijk worden verankerd de regelgeving van het Rijk en gemeenten.

De commissie ziet een rol voor de VNG bij het opstellen van modelafspraken voor gemeenten. Verder benadrukt de commissie het belang van een oproep aan alle gemeenteraden om niet te vergeten budget te reserveren voor de invoering van de Omgevingswet.

Tot slot

De VNG wordt gevraagd om aandacht voor de regels rond het opnemen van verlof door raadsleden. Op dit moment is dat alleen mogelijk in geval van ziekte of zwangerschap.

Meer informatie
Categorieën: Gemeenten Nieuws

AKJ publiceert cijfers over vertrouwenswerk jeugd in 2016

VNG Nieuws - di, 16/05/2017 - 14:13
Bij de vertrouwenspersonen van het AKJ meldden zich in 2016 veel meer cliënten. Ook het aantal vragen, problemen en klachten is gestegen. Dit blijkt uit het jaarverslag van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg. Het AKJ helpt mee de kwaliteit binnen de jeugdzorg te verbeteren.

Vertrouwenspersonen ondersteunen kinderen, jongeren en (pleeg)ouders als ze vragen, problemen of klachten hebben over de jeugdhulp. Op basis van de jaarcijfers constateert AKJ dat er nog veel niet goed gaat met de hulp aan kwetsbare jongeren. vooral op de thema’s bejegening, communicatie, procedures en besluiten. In het jaarverslag kunt u alle cijfers, trends en ontwikkelingen in 2016 bekijken.

Visie Jenine Timmers (AKJ)  

Jenine Timmers, directeur-bestuurder van het AKJ: 'Vertrouwenspersonen zien alleen de zaken die niet goed gaan in de jeugdhulpverlening, dat is de aard van ons werk. We kunnen hierdoor geen totaalbeeld geven van de kwaliteit van de jeugdhulp.

Het afgelopen jaar zagen we dat er hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel, maar we constateren ook dat de knelpunten in dat stelsel nog niet zijn opgelost. De groei van het aantal cliënten dat zich meldt bij de vertrouwenspersonen toont aan dat de ondersteuning van onafhankelijke vertrouwenspersonen in deze fase nodig blijft.'

Wat doet het AKJ?

Het AKJ levert onafhankelijk en laagdrempelig vertrouwenswerk en heeft deskundige vertrouwenspersonen in dienst. Zij ondersteunen jeugdigen en ouders individueel binnen de jeugdzorg bij gevoelens van onvrede of onmacht en bij vragen over hun (rechts)positie. De cliënten kunnen hun eigen stem naar voren brengen.

Het AKJ heeft 4 kerntaken: informatie & advies, voorlichting, (klacht)ondersteuning en signalering. Bij alles is het AKJ een op samenwerking gerichte organisatie die toegankelijk is voor alle cliënten in de jeugdzorg, die de kwaliteit binnen de jeugdzorg mee helpt te verbeteren.

Jaarverslag

Lees alle cijfers, trends en ontwikkelingen van 2016:

 

 

 

Categorieën: Gemeenten Nieuws

Pagina's

Abonneren op www.VerkaikAdvies.nl aggregator - Gemeenten Nieuws